Quan és obligatòria la instal·lació de rampes i ascensors en una comunitat?

Aquesta és, si més no, una qüestió controvertida amb la que s’hi han trobat moltes comunitats de veïns, sobretot d’aquelles finques velles on una gran majoria de veïns són propietaris grans que ja necessiten d’ajuda per la seva mobilitat. En molts edificis no adaptats es planteja la instal·lació de rampes, d’ascensors i d’altres mecanismes d’accessibilitat en un moment determinat i és aleshores quan sorgeix la incògnita de la obligatorietat o no de fer les obres i com afrontar les despeses generades.

Així doncs, són obligatòries aquestes reformes?

Doncs, segons la Llei de Propietat Horitzontal, sí. Segons aquesta normativa i després de diverses modificacions jurídiques, el punt 10 d’aquesta llei recull que només amb una persona més gran de 70 anys o amb discapacitat que ho demani – la instal·lació de rampes d’accés en aquest cas- serà de construcció obligatòria. L’article estableix exactament el procediment a seguir per tal de complir amb les normes d’accessibilitat universal i afavorir la vida de les comunitats. L’article 10 de la Llei de Propietat Horitzontal indica que “tindran caràcter obligatori i no requeriran d’acord previ de la Junta de propietaris, impliquin o no modificació del títol constitutiu o dels estatuts”, les obres que:

“Siguin sol·licitades a instàncies dels propietaris, sempre que les obres a realitzar tinguin com a finalitat garantir els ajusts necessaris en matèria d’accessibilitat universal, entre les que es troba la construcció d’una rampa d’accés al portal d’edifici de la comunitat de veïns , que és l’objecte d’aquest article “.

Per altra banda, a l’hora de demanar la instal·lació d’un ascensor, després de la reforma de 2013 s’ha canviat el quorum necessari de 3/5 propietaris que representin també les 3/5 parts de les quotes de participació a majoria simple dels propietaris que representin la majoria de les quotes. L’article 17.2 Llei de Propietat Horitzontal ho recull així “… Sense perjudici del que estableix l’article 10.1 b), la realització d’obres o l’establiment de nous serveis comuns que tinguin per finalitat la supressió de barreres arquitectòniques que dificulten l’accés o mobilitat de persones amb discapacitat i, en tot cas, l’establiment dels serveis d’ascensor, fins i tot quan impliquin la modificació del títol constitutiu, o dels estatuts, requereix el vot favorable de la majoria dels propietaris, que, al seu torn , representin la majoria de les quotes de participació … “

I, qui se’n fa càrrec?

La contribució és obligatòria per part de tots els propietaris, tal i com ho diu l’article 10.1.b) de la Llei de Propietat Horitzontal “… 1. Tindran caràcter obligatori i no requeriran d’acord previ de la Junta de propietaris, impliquin o no modificació del títol constitutiu o dels estatuts, i vinguin imposades per les administracions públiques o sol·licitades a instància dels propietaris, les següents actuacions (…)

(…) b) Les obres i actuacions que resultin necessàries per a garantir els ajustaments raonables en matèria d’accessibilitat universal i, en tot cas, les requerides a instància dels propietaris en l’habitatge o local visquin, treballin o prestin serveis voluntaris, persones amb discapacitat, o majors de setanta anys, amb l’objecte d’assegurar-los un ús adequat a les seves necessitats dels elements comuns, així com la instal·lació de rampes, ascensors o altres dispositius mecànics i electrònics que afavoreixin l’orientació o la seva comunicació amb l’exterior, sempre que l’import repercutit anualment de les mateixes, un cop descomptades les subvencions o ajudes públiques, no excedeixi de dotze mensualitats ordinàries de despeses comunes. No eliminarà el caràcter obligatori d’aquestes obres el fet que la resta del seu cost, més enllà de les esmentades mensualitats, sigui assumit pels qui les hagin requerit (…).

Tot i així, cada propietari pagarà en funció de la quota o coeficient del seu habitatge. No pagaran més els veïns d’habitatges en plantes superiors enfront dels de plantes inferiors. Tots contribuiran en funció del coeficient que aparegui reflectit en l’escriptura de propietat de l’habitatge o local.

Així doncs, la instal·lació de rampa o ascensor és un dret i una obligació per part de la comunitat. I, davant qualsevol dubte, es pot consultar la LLei de Propietat Horitzontal.