Una nova Llei de Propietat Horitzontal

Comencem a fer passos endavant en relació a establir les bases a una relació, la de la comunitat de Propietaris, molt més complexa del que pot semblar i, sobretot, d’una importància cabdal ja que afecta a més d’un 80% de les famílies de Catalunya. Per això avui volem parlar de la nova llei de propietat horitzontal.

La Llei de Propietat Horitzontal influeix directament al patrimoni personal de cada una d’aquestes famílies. Un patrimoni que, si no es manté adequadament, amb un clara visió de control econòmic i eficiència des de tots els punts de vista i amb les garanties jurídiques necessàries, anirà perdent el seu valor.

Aquesta llei ens aporta major claredat i fa canvis substancials, en especial en la presa d’acords, noves propostes d’organització, estimulació de l’estalvi, noves bases per millorar el manteniment dels immobles i, en especial, en relació a la qüestió de l’eficiència energètica.

Reforçar el sistema organitzatiu amb la figura del Vicepresident, amb l’obligació què l’Administrador reuneixi les condicions professionals legalment exigibles, donarà estabilitat al govern de la Comunitat, estabilitat que només pot beneficiar a la pròpia comunitat.

El rigor amb la forma de convocar i amb la presa dels acords i, sobretot, establint el sistema d’acords successius que el que propicia és que, si no hi ha oposició formal, el vot dels absents se sumin a la majoria, farà desencallar situacions de bloqueig que avui pateixen moltes comunitats.

El rigor econòmic, amb un fons reserva obligatori i acumulatiu, ampliant l’afecció real per raó de les despeses comuns que passa a 4 anys, més l’exercici en curs, la possibilitat de generar interessos sobre els crèdits o el fet què el transmitent passa a ser solidari de les deutes si no comunica el canvi de nom i les dades del nou propietari

La llei preveu, en temes de manteniment, solucions d’eficiència energètica regulant les instal·lacions de punt de recàrrega i permet executar actuacions ordenades per l’Administració Pública. Els propietaris que s’oposin de forma temerària a portar a terme actuacions ordenades per les administracions respondran individualment de les sancions que s’apliquessin.

També ha fet passos cap a la modernització, permetent convocar i enviar actes per correu electrònic i reunions per videoconferència. En aquest cas, AMAT ja fa molt de temps que fa servir el correu electrònic amb certificació digital i els més moderns sistemes de videoconferència.

Per tant, malgrat que pugui semblar més feina i més complexitat per aplicar la llei, la realitat és que intenta resoldre i millorar la vida de la comunitat. El nostre repte com administradors és ajudar a la Junta de Propietaris a fer-ho possible.

 Joana Amat

Direcció Amat Immobiliaris