Quines despeses em comportarà la compra d’un habitatge?

En aquests temps que corren ja se’ns fa una muntanya pensar només en la idea de comprar un pis, però si a sobre hem de tenir en compte que hi ha unes despeses associades a aquesta compra, a vegades pot arribar a fer nosa.

En aquest post t’informem amb detall de quines despeses i impostos hauràs d’assumir.


Quines despeses em comportarà la compra d’un habitatge?

En el moment de la compravenda, a més de l’import, es generen un seguit de costos addicionals, que hem de tenir present en el moment de fer la valoració global del cost real de la compra d’un habitatge.

Aquests costos són els següents:

1. Impost per la compravenda.
Cal diferenciar si l’habitatge que comprem és d’obra nova o de segona mà. En el cas d’obra nova ens caldrà pagar un 7% en concepte d’IVA i a més l’impost per actes jurídics documentats, que oscil·la entre un 0,5 i un 1%, segons la comunitat autònoma. A Catalunya és l’1%.
Si l’habitatge és de segona mà cal pagar l’impost de transmissions patrimonials que ascendeix al 7 % sobre el valor de venda.

2. Despeses de notari i registre.
Aquestes estan en funció de la quantia de la compravenda. Per exemple en un habitatge d’un valor de 210.000 € , pot significar la quantitat de 1.300 € , en un habitatge de 540.000 €, pot ser de 2.600 €.

3. Hipoteca.
L’hipoteca no és una despesa però si que en genera i com que la gran majoria de les operacions immobiliàries es realitzen mitjançant una hipoteca, creiem és important tenir- ho en compte.
Les despeses que van unides a l’hipoteca son les següents:

  • despesa per la taxació de l’immoble
  • impost d’actes jurídics documentats sobre l’import total garantit amb la hipoteca, i que és un 1 %
  • honoraris de la notaria, registre i gestoria .
  • comissió bancària per l’obertura de la hipoteca, que habitualment oscil·la entre el 0,5 i l’1 %.

Si enlloc de contractar una nova hipoteca el comprador se subroga en la hipoteca existent aquestes despeses es redueixen, per no existir l’impost d’A.J.D (actes jurídics documentats), ni la despesa de taxació, però en canvi, habitualment, es produirà la despesa corresponent a la comissió per subrogació.

Com a resum podem dir que l’import global de les despeses en una compravenda, estarà a l’entorn del 10% del valor escripturat.