Quines despeses comportarà la venda d’un habitatge?

La setmana passada ens preguntàvem quines despeses  comportava la compra d’un habitatge. Però el que no podem oblidar és, que si estàs pensant en vendre el teu pis, també has d’assumir unes despeses que hauries de conéixer.
Amat Respon a la pregunta:

Sóc propietari d’un pis. Voldria saber quines despeses tindré si el poso a la venda?

Tota persona propietària d’un habitatge que decideixi posar-lo a la venda, tindrà una sèrie de despeses que ha d’assumir i són les següents:

1. Hipoteca
Si l’habitatge està gravat amb una hipoteca i la part compradora no està interessada en subrogar-s’hi a la mateixa, el venedor ha de fer front a les despeses de la cancel·lació.

Quines són aquestes despeses?
. Cal mirar les condicions de constitució de la hipoteca. En l’escriptura de constitució es fixen les condicions per una cancel·lació anticipada (cal fixar-se en les diferències entre cancel·lació parcial i total)
. Despeses de Notaria, impost i registre.

2. Impost sobre l’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana (plusvàlua)
És un impost que s’acredita a favor del municipi, en funció dels anys transcorreguts des de l’última transmissió fins la venda actual. Per al seu càlcul es pren com a base el valor cadastral de la finca.
Si bé en el cas de la venda d’un pis, aquest import no és habitualment important, ja que s’aplica en funció del coeficient assignat, quan es tracta d’habitatges unifamiliars o amb zones comunitàries molt grans, és recomanable demanar un avançament de l’import a l’Ajuntament.

3. Certificat de la Comunitat de Propietaris (si s’escau)
Certificat conforme s’està al corrent de pagament de les quotes comunitàries. L’import s’abonarà a l’administrador de l’immoble.

4. Cèdula d’habitabilitat
Té una validesa de 15 anys i, per tant, si fa més d’aquest temps que l’habitatge és de la seva propietat, cal demanar-ne una de nova.

5. Increment de patrimoni
Per aquest tema aconsellem parlar amb l’assessor fiscal personal, per tal d’avaluar l’increment de patrimoni que es produirà com a conseqüència de la venda. Aquest capítol pot quedar minimitzat en el cas d’existir una reinversió.

6. Honoraris de l’agència immobiliària
Caldrà guardar la factura per a la propera declaració de la renda.