Novetats en la reducció del rendiment net

Novetats en les reduccions aplicables per a la determinació del rendiment net de capital immobiliari

 

Amb l’entrada en vigor de la Llei 12/2023, de 24 de maig, pel dret a l’habitatge, la reducció per a la determinació del rendiment net del capital immobiliari s’ha vist modificada. No obstant això, com es veurà a continuació, només afecta aquells contractes d’arrendaments d’habitatges subscrits a partir del 26 de maig de 2023.

 

En primer lloc, cal aclarir que les noves reduccions no afectaran la declaració de la renda a presentar aquest 2024, que correspon a l’exercici 2023. Per tant, en la declaració de la renda d’enguany, la reducció aplicable serà del 60% per a tots els casos.

 

Així doncs, les novetats en aquest sentit seran aplicables per a l’exercici 2024, que tindrà lloc el 2025. Per tal de saber quina reducció és aplicable en cada cas, caldrà, primer, diferenciar entre dos grups de contractes: els subscrits abans del 26 de maig de 2023 i els que ho van ser amb posterioritat a aquesta data.

 

En definitiva, tindrem els següents escenaris segons quan s’efectuï la declaració de la renda.
 • 2024, corresponent a l’exercici 2023.
  La reducció continuarà sent del 60% per a tots els casos.
 • 2025, corresponent a l’exercici 2024.
  La reducció aplicable podrà ser:

  • Contractes signats abans del 26 de maig del 2023.
   60%,
   d’acord amb la normativa anterior a la Llei 12/2023.
  • Contractes signats amb posterioritat al 26 de maig del 2023.
   90%, 70%, 60% o 50%, en funció de les circumstàncies
   que concorrin en el contracte.

 

Un cop situats segons la data del contracte, ja estem en disposició de veure quines són les circumstàncies que s’han de donar, amb relació als contractes subscrits amb posterioritat al 26 de maig del 2023, per aplicar cada un dels diferents percentatges de reducció:

 

Reducció del 90% si:
 • Es formalitza un nou contracte d’arrendament.
 • L’habitatge està situat en una zona tensionada.
 • La renda inicial es rebaixa un 5% respecte a l’última renda de l’anterior contracte d’arrendament del mateix habitatge, una vegada aplicada, si escau, la clàusula d’actualització anual del contracte anterior.

 

Reducció del 70% si:
 • El contribuent ha llogat per primera vegada l’habitatge.
 • L’habitatge es troba en una zona de mercat residencial tensionada.
 • L’arrendatari té una edat compresa entre els 18 i els 35 anys (quan hi hagi diversos arrendataris en el mateix habitatge, la reducció s’aplicarà sobre la part del rendiment net que proporcionalment correspongui als arrendataris que compleixin els requisits).

 

Reducció del 70% quan:
 • L’arrendatari és una Administració Pública o entitat sense ànim de lucre que destina l’habitatge a lloguer social amb una renda mensual inferior a l’establerta al Programa d’ajudes al lloguer del pla estatal d’habitatge o a l’allotjament de persones que es trobin en situació de vulnerabilitat econòmica o quan l’habitatge estigui acollit a algun programa públic d’habitatge o qualificació en virtut del qual l’Administració competent estableixi una limitació en la renda del lloguer.

 

Reducció del 60% si:
 • L’habitatge ha estat objecte d’una actuació de rehabilitació (segons es preveu en l’apartat 1 de l’article 41 del Reglament de l’Impost) en els dos anys anteriors a la data de formalització del contracte d’arrendament.

 

Reducció del 50% en la resta de casos.

 

Els requisits assenyalats hauran de complir-se en el moment de signar el contracte d’arrendament, essent aplicable la reducció mentre es continuïn complint els requisits.

 

A tall de resum:

 

Reducció 60% Noves reduccions
90%, 70% i 60%
Reducció 50%
Declaració Renda 2023 Declaració Renda 2024 Des d’1/1/2024 Declaració Renda 2024
Contractes ABANS
del 26/05/2023
X X
Contractes entre
26/05/2023 i 31/12/2023
X
Des de 26/05/23
a 31/12/2023

X

A partir de l’1/1/2024,
SI es compleixen requisits

X

A partir de l’1/1/2024,
si NO es compleixen requisits

Contractes després
del 1/1/2024
X
A partir de l’1/1/2024,
SI es compleixen requisits
X
A partir de l’1/1/2024,
si NO es compleixen requisits

 

Per acabar, cal posar de manifest que l’aplicació de les reduccions del 90% i del 70%, com s’ha mencionat anteriorment, és necessària quan l’habitatge estigui situat en una zona declarada com àrea de mercat residencial tensionat, i que ha entrat en vigor el passat 16 de març de 2024.

 

Així mateix, les esmentades reduccions no seran aplicables als contractes d’arrendament que incompleixin l’apartat 6 de l’article 17 de la LAU.

 

Per qualsevol dubte, o si vols informació, pots contactar amb nosaltres a través d’info@amatimmo.cat o trucant-nos al (+34) 934 803 400.

 

Descobreix més sobre temes fiscals al nostre blog

T’ha agradat l’article? Comparteix-t’ho!