Vendre un pis moblat, pot afectar al comprador a nivell fiscal?

 Vull vendre el meu pis amb tots els mobles i electrodomèstics instal·lats i el conjunt de tot té un valor considerable. Pot afectar al comprador des d’un punt de vista fiscal?

Sovint en el mercat immobiliari de segona mà es produeix aquesta situació, per la qual el venedor vol vendre el pis o casa en la qual hi viu amb tots els seus mobles i electrodomèstics ja que no pot utilitzar-los en el nou domicili. Evidentment, això representa un augment en el preu en el moment de la venda.

En una gran majoria de casos aquests temes no es consulten i passen absolutament desapercebuts, però si els estudiem a fons, segurament ens podrem estalviar una quantitat de diners, que si bé no serà molt important, segurament serà un estalvi que sempre ens ajudarà a rebaixar l’import del valor dels elevats impostos que graven la compravenda d’un immoble.

Com fer-ho?

En primer lloc, cal fer constar en l’escriptura de compravenda el valor de l’habitatge i el dels mobles de forma diferenciada, adjuntant un inventari amb la valoració.

Què ens estalviarem?

Pel valor de l’habitatge liquidarem el tipus del 10% mentre que pel valor assignat als mobles es liquidarà al tipus del 4%.

Pot ocasionar-nos algun problema el fet de fer la doble liquidació?

Ni un. Sempre que el valor assignat a l’habitatge sigui, com a mínim, el valor cadastral multiplicat pel coeficient corresponent a la població on està situat l’immoble. Aquests són els valors considerats com a mínims per la Generalitat de Catalunya per considerar l’operació com comprovació no prioritària.