Cal unanimitat per vendre una part d’una finca?

Suposem que tens un habitatge en una comunitat que disposa d’una gran zona de jardí comunitari. Ara han edificat la finca del costat i el promotor et demana que li venguis una petita part del jardí que no soleu utlitzar, a fi de poder fer construir a la finca veïna una piscina.

Cal decidir la venda per majoria?

La resposta en aquest cas és rotunda: NO. Per poder vendre una part del jardí es necessita el consentiment unànime de la comunitat. No hem d’oblidar que aquest jardí, siguin quines siguin les seves característiques físiques, és un element comú de l’immoble, sobre el qual recau el dret de copropietat inherent a la propietat separada que cada un dels propietaris té sobre els diferents pisos o locals (segons l’art. 396 del Codi Civil). D’questa forma no es pot segregar cap part del jardí sense l’acord unànime de tots els propietaris i adoptat d’acord amb el que estableix l’article 17 de la Llei de Propietat Horitzontal.