Quina documentació necessito per comprar un habitatge d’obra nova?

La setmana passada vam parlar de la documentació que es necessita si adquiereixes un pis d’obra nova encara en construcció. Si compres un habitatge d’obra nova, en aquest cas, el promotor, en el moment de fer el contracte de compravenda o el contracte d’arres, ens haurà de lliurà la següent documentació:

  • Nota simple del registre per conèixer la situació jurídica de la finca.
  • Fotocòpia de l’escriptura d’obra nova.
  • Fotocòpia dels estatuts i les normes de la comunitat de propietaris.
  • Fotocòpia de l’escriptura de la hipoteca.

Aquesta documentació caldrà que sigui completada en l’acta de l’atorgament de l’escriptura de compravenda. De ben segur, en aquell moment si l’obra fa dies que està acabada, presumiblement hi viuran alguns dels copropietaris i la comunitat de propietaris estarà ja construïda. En aquestes circumstàncies el promotor, en el moment de l’escriptura, estarà obligat a lliurar:

  • Cèdula d’habitabilitat.
  • Certificat del banc sobre la situació de la hipoteca, en cas de subrogació o carta de pagament i rebut de provisió de fons de la cancel·lació registral, si no és el cas.
  • Butlletins per les diferents companyies subministradores dels serveis.
  • Llistat dels industrials que han intervingut en l’execució de l’obra.
  • Garanties dels diferents electrodomèstics instal·lats.
  • Certificat de la comunitat conforme el promotor està al corrent en el pagamanet de les despeses referents a l’habitage objecte de transmissió.

A Amat tenim molt cla que, malgrat la responsabilitat del promotor de facilitar tota aquesta documentació que hem esmentat, és la nostra obligació vetllar perquè sigui lliurada correcta i completament al comprador.