Quina documentació necessito per comprar un habitatge d’obra nova sobre plànol?

Quan comprem un habitatge, aquest el podem comprar sobre plànol, és a dir, abans d’acabar la promoció, o bé quan aquesta ja està acabada.

Si la compra de l’habitatge es concreta quan encara l’obra està en construcció, és molt important que ens informem de tots els detalls de l’obra futura, no solament els constructius, sinó també els legals. A més d’informar-nos amb detall, cal demanar, en el moment de signar el contracte de compra-venda, la documentació següent:

 • Plànols de l’habitatge, en planta i en alçat, amb les corresponents mesures de m2 construïts i útils.
 • Plànols del conjunt de l’edifici a fi de tenir clar el vestíbul, zones de serveis, zones comunitàries, etc.
 • Plànols de l’aparcamet i el traster (si és el cas).
 • Memòria d’acabats de l’habitatge així com la de tot el conjunt de l’edifici.
 • Llicència d’edificació atorgada per l’Ajuntament (no la carta de pagament de la llicència), la que ens permetrà saber si l’Ajuntament ja ha posat prescripcions i fins a quin punt aquestes poden afectar a la nostra futura propietat.
 • Nota simple del registre per conèixer la situació jurídica de l’immoble.
 • Fotocòpia de l’escriptura d’obra nova per conèixer la descripció exacta de l’immoble que d’aquireix així com el coeficient que li correpondrà en la futura comunitat de propietaris (si és el cas).
 • Estatuts i normes de la comunitat (si és el cas).
 • Fotocòpia de l’escriptura de la hipoteca per tenir coneixement de les clàusules pactades entre el promotor i l’entitat bancària. Cal tenir present, però, que en la major part de les ocasions en el moment de subrogar-se el comprador en la hipoteca contractada pel promoto és possible renegociar-ne les condicions.

 

Acabada la construcció, cal preparar l’escriptura de compravenda i en aquest moment és necessari que el promotor ens faci lliurament de la documentació, la qual inclugui la acreditació conforme l’habitatge està en condicions de ser lliurat al comprador. Aquesta documentació és la següent:

 

 • Certificat final d’obra.
 • Cèdula d’habitabilitat.
 • Llicència de primera ocupació.
 • Certificat d’assegurança desenal.
 • Certificat del banc sobre la situació de la hipoteca per si ens subroguem o certificat de cancel·lació hipotecari i rebut de la provisió de fons dipositada a fi de realitzar la cancel·lacio registral.
 • Butlletins de les companyies subministradores dels diferents serveis del que gaudeix l’habitatge (aigua, llum, gas…).
 • Llistat dels industrials que han intervingut en la construcció.
 • Garanties dels electrodomèstics instal·lats.