Skip to main content

Succeeix poques vegades, però sí que s’han donat casos on una mateixa finca estava inscrita amb dos números diferents. Evidentment, és un tema de difícil resolució perquè, a priori, existeixen dos drets de les mateixes característiques sobre un mateix immoble.