Doble immatriculació

Succeeix poques vegades, però sí que s’han donat casos on una mateixa finca estava inscrita amb dos números diferents. Evidentment, és un tema de difícil resolució perquè, a priori, existeixen dos drets de les mateixes característiques sobre un mateix immoble.

Des del punt de vista jurídic, la primera qüestió que cal determinar per part dels tribunals és si en un supòsit com aquest cal aplicar la llei hipotecària o el dret civil comú i aquí no hi ha unanimitat. Per alguns, el tractament hauria de ser igual com si s’hagués produït una doble venda, però en realitat no ho és. Per ser una doble venda hauria d’existir un sol venedor i dos compradors i, en aquest cas, estaria clar que qui ostentaria el dret és qui primer hagués inscrit la compra al Registre de la Propietat. Pero, en aquest cas els dos drets procedeien no de compres, sinó de dues immatriculacions de la mateixa finca, que produeixen dos assentaments registrals del mateix rang i naturalesa, contradictoris i incompatibles.

Com hem dit anteriorment, la major part de la jurisprudpencia s’inclina per l’aplicació del dret civil, però també aquí trobem diferents doctrines:

  1. La prevalença del full registral de la finca que tingui la immatriculació més antiga, per ser la primera que va entrar al registre.
  2. La prevalença del full registral que tingui la immatriculació més antiga, per ser la primera que va entrar al registre.

En aquests casos ens trobem amb temes difícils,  en què cal estudiar molta doctrina i cal interpretar, no solament el Codi Civil actual, sinó també la Compilació i els usatges antics.