Què passa amb la Declaració de la Renda d’enguany si hem patit un ERTO?

La campanya de la Renda i el Patrimoni del 2020 comença, com cada any, al mes d’abril. Enguany, els terminis generals de presentació de la declaració van des del 7 d’abril fins al 30 de juny, ambdós inclosos. Però en cas que es vulgui fer per domiciliació bancaria es pot fins al 25 de juny, excepte que s’opti per domiciliar només el segon pagament que es podrà fins al 30 de juny.

Aquest any hi ha varies novetats i, entre elles, una de les més destacables: els rendiments derivats dels ERTO (Real Decret-Llei 20/2020, 29 de maig). Les prestacions rebudes en concepte d’ERTO (Expedient de Regulació Temporal d’Ocupació) es qualifiquen com a rendiment del treball subjectes a IRPF i per tant, no estan exemptes. En aquest cas hi ha les següents casuístiques:

  • Si durant el 2020 el contribuent només ha percebut ingressos de prestacions per ERTO, no estarà obligat a declarar si la quantitat percebuda es menor de 22.000€.
  • Si, en canvi, la prestació de l’ERTO ha suposat que s’hagin obtingut rendiments del treball de 2 o més pagadors diferents podem trobar-nos en diferents situacions:
    • Import percebut del 2n o més pagadors és més baix de 1.500€: No s’està obligat a declarar en concepte d’IRPF si la suma total dels rendiments del treball és menys de 22.000€.
    • Import percebut del 2n o més pagadors és més alt de 1.500€: No s’està obligat a declarar en concepte d’IRPF si la suma total dels rendiments del treball és menys de 14.000€.
Photo by Masarath Alkhaili
Photo by Masarath Alkhaili

En els casos en que, per la quantitat de prestacions per ERTO realitzades pel SEPE hi hagi algun error en les quanties cobrades, els contribuents hagin d’efectuar la devolució de les quantitats percebudes en excés caldrà estudiar cas per cas per saber la manera de procedir al moment de realitzar la declaració. De totes formes, durant la campanya de la renda Hisenda anirà actualitzar les dades que tenen un origen al SEPE.

Una altra de les novetats es troba en els rendiments del capital immobiliari. La declaració complimentada en l’any anterior es podrà traslladar a l’actual per calcular l’amortització i, en cas de modificació, calcular la nova. En quant al sector turístic, hoteler i comercial el 22 de desembre es va aprovar l’article 15 del Real Decret-Llei 35/2020 de mesures urgents de recolzament al sector turístic, hoteler i el comerç en matèria tributària que redueix als exercicis 2020 i 2021 de 6 a 3 mesos el termini per a que les quantitats que es deuen per part dels arrendataris tinguin la consideració de saldo de dubtós cobrament o puguin deduir-se dels rendiments íntegres del capital immobiliari.

El mínim personal i familiar també té una novetat, en el cas de Catalunya, amb efectes des del 1 de gener de 2020 s’estableix pels contribuents residents al territori que la suma de bases generals i d’estalvi sigui menor de 12.450€ amb un mínim del contribuent de 6.105€ anuals.

En les situacions de deduccions per maternitat, en els casos d’ERTO de suspensió de contracte de treball (el contribuent es troba en situació de desocupació total) al deixar de realitzar-se l’activitat per compte aliena es deixen de complir els requisits per gaudir de la deducció per maternitat i de l’abonament anticipat. En canvi, sí que es té dret per mesos de la deducció per maternitat si s’ha realitzat un treball per compte aliena a temps parcial en supòsits temporals de regulació d’ocupació.

Com a excepció, aquest any Hisenda sembla que permetrà fraccionar el pagament de la renda en 6 terminis pels contribuents que hagin estat en ERTO, encara que, a dia d’avui, no hi ha una confirmació oficial.

A més a més, és important contrastar al esborrany si hi ha possibles errors de liquidació ja que poden existir diferències al realitzar els càlculs de la Renda entre les dades fiscals i les reals, ja que les dades fiscals procedeixen d’informació facilitada per tercers.

Li recordem que si està interessat en que li confeccionem la Declaració de la Renda i del Patrimoni del 2020 es pot posar en contacte amb el nostre Departament Fiscal.