Mesures urgents per l’impacte econòmic del COVID-19

Tenint en compte que poden anar sorgint altres mesures tributàries en els pròxims dies i setmanes, ara podem avançar el què disposa el Real Decret-Llei 7/2020, de 12 de març, pel que s’adopten mesures urgents per respondre a l’impacte econòmic del COVID-19. Aquest disposa el següent:

  • Només podran acollir-se a aquesta mesura les persones o entitats amb un volum d’operacions no superior a 6.010.121,04€ durant l’any 2019.
  • Es concedirà, prèvia sol·licitud, l’ajornament de l’ingrés del deute tributari corresponent a les liquidacions i autoliquidacions amb un termini en què la presentació i l’ingrés finalitzi des del 13 de març de 2020 fins el 30 de maig de 2020, ambdós inclosos.
  • S’han de complir els requisits als que fa referència l’article 82.2.a) de la Llei General Tributaria. Segons els citat article es podrà ajornar, amb dispensa total o parcial de garanties, els deutes tributaris que siguin de quantia inferior a la que es fixi en la normativa tributària. Aquesta quantia està actualment fixada en 30.000€ en l’ordre HAP/2178/2015, de 9 d’octubre.
  • Es permetrà l’ajornament de deutes que estan habitualment exclosos d’aquesta possibilitat. En concret, els deutes derivats de retencions i ingressos a compte, tributs repercutits i pagaments fraccionats de l’Impost sobre Societats.
  • L’ajornament es concedirà per 6 mesos.
  • No es meritaran interessos de demora durant els 3 primers mesos de l’ajornament.

Els anirem informant de les mesures urgents que vagin sorgint.

Martina Homedes

Cap Servei Fiscal