I continuen els canvis en relació a la regulació del lloguer 

Nou Reial Decret de 7/2019 de 1 de març de mesures urgents en matèria d’habitatge i lloguer.

En l’últim diari parlava del tema del lloguer i els canvis legislatius continuats, poc estudiats i que provoquen inseguretat jurídica, i no han passat dos mesos que els canvis han continuat! El Gobierno de España ha aprovat noves mesures que ja han entrat en vigor i, per tant, ens afecten:

 • Recuperem la possibilitat què els habitatges sumptuaris (més de 300 m2 o en els què la renta inicial anual sigui superior al 5’5 vegades el salari mínim interprofessional) es regeixin en primer lloc per la voluntat de les parts i la Llei sigui supletòria, tal i com s’havia fet des del 1995 i fins la modificació del 2013 que ho va suprimir.
 • S’amplia la durada dels contractes de 3 a 5 anys, i a 7 anys si l’arrendador és persona jurídica.
 • S’amplia la pròrroga legal a 3 anys.
 • Les despeses de gestió immobiliària i formalització de contracte aniran a càrrec de l’arrendador, quan aquest sigui persona jurídica.
 • Queden definitivament exclosos de la L.A.U. els arrendaments d’us turístic en tots els supòsits.
 • Exempció ITP dels contractes d’arrendament: els llogaters ja no hauran de pagar ITP, però els propietaris hauran de seguir presentant ITP igualment (mod 600) sense haver de liquidar quota.
 • Garanties Addicionals: s’estableix un topall màxim de dues mensualitats.

Al cap de pocs dies, s’aprova el Decret llei 5/19 de 5 de març de mesures urgents per millorar l’accés a l’habitatge per part del Govern de Catalunya, amb els següents objectius:

 • fer front al dèficit d’habitatges de protecció pública de lloguer
 • tenir més instruments per combatre les situacions d’emergència i els desnonaments
 • i propiciar una moderació dels preus del lloguer dels habitatges lliures

La mesura que més afecta als clients-propietaris de patrimonial és la següent:

 • Els contractes de lloguer hauran d’incloure l’Índex de Referència
 • Serà obligatori consignar en la publicitat i en els contractes l’Índex de Referència del Preu del Lloguer, que informa sobre la mitjana del preu del lloguer d’un habitatge de característiques similars en el mateix entorn urbà.
 • Només els arrendadors dels habitatges llogats amb rendes inferiors a aquest índex es podran beneficiar dels ajuts públics adreçats al foment del lloguer.

És una mesura que al nostre entendre és interessant a efectes què hi hagi transparència en un sector que ha estat opac i entenem que pot ajudar als arrendataris a conèixer com es mou aquest mercat. La nostra empresa ha col·laborat activament a constatar que les dades s’ajusten al mercat i podem donar fe de que és així, caldrà però que realment es prengui tothom seriosament l’obligatorietat d’informar-ne en anuncis i contractes.

La Generalitat ha fet un gran esforç per aconseguir tenir-lo. Pel que va dir el Gobierno de España, volen tenir-ho en molt poc temps. Ho veiem difícil, doncs hi ha una premissa bàsica que és tenir la cultura d’ingressar les fiances i aquí fa anys que la tenim.

Més accions sobre tema lloguer. La Conselleria de territori i sostenibilitat ha legislat també fa poc dies en relació a l’habitatge de protecció oficial a fi de promoure que realment compleixi amb el seu objectiu.

I si a tot l’explicat hi afegim declaracions i més declaracions de diferents Conselleries sobre tema habitatge ens adonarem de la importància que té el tema per a la societat, per això reclamem un cop més que es facin mesures ben estudiades, que hi tinguin veu tots els sectors que hi estan implicats, que no siguin fruit de moments electorals, de pressions, sinó mesures consensuades que tinguin una continuïtat en el temps, que donin seguretat als actors d’un sector vital per a la societat i per a l’economia.

Immaculada Amat

Presidenta Amat Immobiliaris