Canvis importants en la LAU – Llei Arredaments Urbans

AQUEST ARTICLE VA SER PUBLICAT ABANS DE LA NO APROVACIÓ DEL DECRET LLEI PEL CONGRÉS. AQUÍ PODEU LLEGIR-NE MÉS


El passat 18 de desembre, s’ha publicat al BOE el Reial decret llei 21/2018, de 14 de desembre de mesures urgents en matèria d’habitatge i lloguer, que incorpora modificacions molt importants en matèria d’arrendament d’habitatge (l’arrendament per a ús diferent del d’habitatge no ha patit modificacions) a la LAU.

Aquest Reial Decret Llei ha entrat en vigor al dia següent de la seva publicació i no té efectes retroactius, de manera que no serà d’aplicació als contractes d’arrendament signats amb anterioritat a aquesta data.

Les modificacions més significatives són:

 • Es torna al principi de llibertat de pacte en arrendaments d’habitatge de superfície superior a 300 m2 o de renda inicial superior a 5’4 vegades el salari mínim interprofessional.
 • Queden definitivament exclosos de la LAU (Llei Arrendaments Urbans) els arrendaments turístics o d’ús turístic, en tots els supòsits.
  S’amplia la durada mínima obligatòria dels contractes, a 5 anys si el propietari és persona física i a 7 anys si és persona jurídica.
 • S’amplia la durada de la pròrroga legal a 3 anys.
 • S’estableix que en els contractes de renda reduïda (son aquells on la renda de lloguer està per sota de l’establert pel conjunt de l’estat), l’actualització es farà aplicant IPC mentre duri el termini obligatori de durada, és a dir 5 o 7 anys respectivament.
 • Les despeses de gestió immobiliària i formalització de contracte aniran a càrrec de l’arrendador quan aquest sigui persona jurídica, excepte aquells serveis que hagin estat contractats per iniciativa directa de l’arrendatari.
 • Es posa un topall màxim de 2 mensualitats a les garanties addicionals complementàries a les fiances. Si el contracte té una durada superior a 5 o 7 anys respectivament, es podran ampliar aquestes garanties.
 • S’aprova una exempció del pagament de l’ITP als llogaters; no obstant els propietaris hauran de continuar presentant en temps i forma el model 600 davant els Organismes competents. Aquesta presentació tindrà únicament un caire informatiu a tots els efectes.
 • Es modifica la regulació processal en la tramitació dels desnonaments. Els serveis socials intervindran en el procediment a petició del demandat, en el cas de què hi hagi situació de vulnerabilitat, i aleshores l’Òrgan judicial suspendrà el procediment (1 mes si el propietari és persona física o 2 mesos si és persona jurídica) fins que s’adoptin les mesures que els serveis socials considerin oportunes. Transcorregut el termini i/o adoptades les mesures el procediment continuarà la seva tramitació.
 • S’introdueix un nou dret de retracte en favor de l’administració en determinats supòsits de venda conjunta.