Prestacions per maternitat: Canvi de criteri i rectificació de la declaració de la renda

En els últims temps s’ha parlat molt de la sentència del Tribunal Suprem de 3 d’octubre de 2018 (sentència 1462/2018) per la qual es fixa com a doctrina legal que “les prestacions per maternitat percebudes de la Seguretat Social estan exemptes de l’Impost sobre la Renda les Persones Físiques”.

De la mateixa manera, la Direcció General de Tributs interpreta que aquesta exempció en l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques és igualment aplicable en el cas de les prestacions per paternitat percebudes per la Seguretat Social.

En aquest sentit, en aplicació d’aquesta doctrina podem distingir varis escenaris:

  • Prestacions per maternitat percebudes o que es percebran durant el 2018:

Durant la propera campanya de la renda els contribuents només hauran de confeccionar i presentar les seves declaracions utilitzant les dades fiscals que se’ls-hi ofereixin.

El programa d’ajuda de Renda WEB oferirà les dades fiscals incorporant les citades prestacions com a rendes exemptes i les retencions suportades com a plenament deduïbles.

Després de la citada sentència del Tribunal Suprem, l’Institut Nacional de la Seguretat Social ha deixat de practicar retencions sobre les prestacions abonades, per tractar-se de rendes exemptes.

  • Prestacions per maternitat percebudes durant els anys 2014, 2015, 2016 i 2017 (anys no prescrits):

El contribuents podran sol·licitar la rectificació de les declaracions de la renda en què hi haguessin incloses les citades rendes.

En el cas que les rendes haguessin estat percebudes en més d’un any, hauran de sol·licitar la rectificació de la declaració de la renda de cada any.

L’Agència Tributària ha habilitat un formulari específic per facilitar la sol·licitud dels anys 2014 i 2015, disponible a la pàgina web de la mateixa (www.agenciatributaria.es), en el que la persona perceptora de la prestació haurà d’indicar en quin d’aquests anys ha percebut la prestació i un número de compte bancari de la seva titularitat on s’abonarà la devolució que procedeixi.

Durant el mes de gener del 2019 estarà disponible el formulari que permetrà sol·licitar la rectificació de les declaracions dels anys 2016 i 2017.

Per realitzar el tràmit no és necessari adjuntar a la sol·licitud un certificat de la Seguretat social acreditatiu de les prestacions per maternitat/paternitat percebudes, donat que en cada cas l’Agència Tributària disposarà directament de la Seguretat Social de tota la informació precisa per la resolució del procediment.

  • Sol·licituds prèviament presentades que es trobin pendents de resolució d’un recurs o reclamació:

L’aplicació de l’exempció correspondrà a l’òrgan que estigui en coneixement del recurs o reclamació sense que sigui precisa la presentació de cap sol·licitud addicional.

Martina Homedes

Dep. Fiscal

Si té cap dubte sobre impostos, Renda o consulta fiscal pot fer arribar un correu electrònic a martina.homedes@amatimmo.cat