Tinc una casa en propietat i voldria saber si puc cedir el dret d’ús i habitació

La constitució del dret del real dret d’ús i habitació no és una pràctica molt corrent avui en dia, tot i que això no vol dir que no pugui constituir-se un dret d’aquestes característiques.

Per constituir aquest dret d’ús la manera més habitual és fer-ho mitjançant escriptura pública i inscriure’l en el registre de la propietat amb la finalitat que tingui efecte davant de terceres persones. És semblant a l’usdefruit, normalment és amb temps prefixat i és un dret de caràcter personal, tot i que en algunes ocasions en la mateixa escriptura de constitució es fa constar que es pot transmetre per “mortis causa” a favor, per exemple, del cònjuge.

Pot ser gratuït o de pagament – habitualment és de pagament- tot això no vol dir que es pagui una quantitat periòdicament. Pot ser que el que s’acordi sigui que el beneficiari d’aquest dret d’úes es faci càrrec de totes les despeses de manteniment de la finca o bé que es faci càrrec de rehabilitar-la i que al final aquestes obres quedin com a benefici de la finca. També es poden pactar altres acords d’aquesta naturalesa.

Aquest tipus de dret d’ús real s’utilitza moltes vegades si un vol adquirir una finca en què viuen persones amb les que s’ha pactat que seguiran residint durant un temps determinat.