Puc cobrar l’impost de béns immobles (IBI) al llogater?

La Llei permet cobrar aquest import separadament de la renda, però tenint present que l’article 20 de la Llei, en el cas d’habitatges, ens diu que aquest fet ha de constar al contracte i amb l’import anual a pagar indicat.

Això vol dir que no són vàlides les clàusules genèriques sense l’especificació de l’import, ja que poden deixar indefens al llogater.

En el cas que estem davant d’un contracte d’Ús Diferent d’Habitatge (locals, oficines, habitatges de temporada, etc.) és igual com s’especifiqui, ja que tenim total llibertat de pactes i el que digui el contracte és el que obligarà ambdues parts.

A la pràctica aquest tema s’està convertint més en un aspecte formal de com desglossar un pagament, que no pas el fet de que això incrementi l’import total a pagar. Això vol dir que tant un habitatge com un local tenen un valor de mercat determinat i si l‘import de l’IBI modifica aquest valor, correm el risc de no tancar la operació i, per tant, no signar el contracte.

Exemple per clarificar la nostra explicació: si el mercat ens fixa un preu de 1.000€ per un local i d’aquest local paguem 20€ mensuals d’IBI, podem plantejar:

  1. Una renda total del 1.000€
  2. Una renda de 980€ més 20€ d’IBI

En qualsevol de les dues opcions hi ha avantatfes i inconvenients, però totes dues són perfectament vàlides i legals.