Puc cobrar l’impost de béns immobles (IBI) al llogater?

La Llei permet cobrar aquest impost separadament de la renda, però tenint present que l’article 20 de la Llei, en el cas d’habitatges, ens diu que aquest fet ha de constar al contracte, amb l’import anual a pagar indicat.

Això vol dir que no són vàlides les clàusules genèriques sense l’especificació de l’import, ja que poden deixar indefens el llogater.

En cas que ens trobem davant d’un contracte d’Ús Diferent d’Habitatges (locals, oficines, habitatges de temporada, etc…) és igual com s’especifiqui, ja que tenim total llibertat de pactes i el que digui el contracte és el que obligarà ambdues parts.

A la pràctica, aquest tema s’està convertint més en un aspecte formal de com desglossar un pagament, que no pas el fet que això incrmenti l’import total a pagar. Això vol dir que, tant un habitatge com un local, tenen un valor de mercat determinat i, si l’import de l’IBI modifica aquest valor, correm el risc de no tancar la operació i, per tant, no signar el contracte.

Aquí teniu un exemple de l’explicació prèvia:

Si el mercat ens fixa un preu de 1.000€ per un local i d’aquest local paguem 20€ menusals d’IBI, podem plantejar:

a) Una renda total de 1.000€

b) Una renda de 989€ més 20€ d’IBI.

En qualsevol de les dues opcions hi ha avantatges i inconvenients, però totes dues són perfectament vàlides i legals.