5 qüestions abans de llogar

Al moment de llogar per primera vegada un immoble, són diverses preguntes que ens plantegem per evitar futurs problemes i conèixer quins són els nostre drets i obligacions com a inquilins.

Us plantegem 5 preguntes importants que es deuen conèixer.

1.En quines condicions s’ha d’entregar un pis de lloguer?

Els pisos s’hauran de lliurar en bon estat de conservació i manteniment i l’arrendatari ha de tornar-lo de la mateixa manera. Això sí, s’ha de tenir en compte el desgast lògic de l’us ordinari, tant el continent i contingut, com de les instal·lacions.

2. Qui n’és responsable de les reparacions?

El propietari està obligat a realitzar les reparacions necessàries per mantenir l’habitatge en bones condicions d’habitabilitat, excepte que les averies siguin causades per l’ús indegut per part del llogater i, en aquest cas, ho abonaria aquesta part.

En qualsevol cas, l’inquilí està obligat a informar tan aviat com sigui possible, a l’arrendador en cas de qualsevol averia.

3. Quines obligacions tenen el propietari i llogater?

Les obligacions d’ambdues parts estan determinades en el marc de la Llei d’Arrendament Urbà.

4. Què succeeix en cas d’incompliment de contracte?

Ambdues parts han de complir les seves obligacions; Si un d’ells no ho fa, l’afectat pot exigir el seu compliment o donar per acabat el contracte, amb la possible indemnització per danys i perjudicis.

També, pot negociar algun tipus de compensació per incompliment: per exemple, si l’ocupant abandona l’immoble abans que del termini acordat.

5. Què succeeix si no és pre-avisa per rescindir un contracte de lloguer (per ambdues parts)?

Normalment en tots els contractes de lloguer es pacta un preavís on es compromet l’inquilí a l’hora d’abandonar l’habitatge. El mínim ha de ser 30 dies i, a partir d’aquí, el que les parts acordin. Si en el moment de deixar l’immoble el llogater incompleix els terminis, el propietari pot penalitzar-lo econòmicament.