Nova obligació fiscal per les Comunitats de Propietaris

El 2013, concretament al mes d’octubre, es va publicar el Real Decret 828/2013 pel qual, entre d’altres modificacions s’estableix per les Comunitats de Propietaris l’obligació de presentar la Declaració d’operacions amb terceres persones (model 347). Els efectes d’aquesta obligació són a partir de l’1 de gener de 2014 i per tant durant el mes de febrer de 2015 s’haurà de presentar la primera declaració. Com afecta això?

En relació a les Comunitats de Propietaris fins ara únicament tenien l’obligació de presentar aquesta declaració (model 347) aquelles que duguessin a terme activitats empresarials o professionals segons allò disposat en la normativa de l’Impost sobre el Valor Afegit. Es considera que l’arrendament és una activitat empresarial i per tant les Comunitats de Propietaris que llogaven elements comunitaris (locals, façanes, cobertes, etc.) ja venien obligades a presentar el model 347 per declarar aquests lloguers, a part de les corresponents declaracions d’IVA i del model 184 (declaració informativa anual a través de la qual s’imputa el rendiment net a cada un dels propietaris).

A partir del citat Real Decret les Comunitats de Propietaris també hauran de presentar el model 347, encara que no duguin a terme activitats empresarials, però sí realitzin operacions amb terceres persones (paletes, lampistes, electricistes, empreses de manteniment ascensors, etc.) que durant l’any superin els 3.005,06 euros.

Al contrari que els empresaris o professionals, les Comunitats de Propietaris no hauran de subministrar la informació en el model 347 desglossada trimestralment i serà suficient declarar el total anual.

Per altra banda, cal mencionar que queden excloses d’obligació de declarar les operacions següents:

  • Les de subministrament d’energia elèctrica i combustibles de qualsevol tipus amb destinació a l’ús i consum comunitari.
  • Les de subministrament d’aigua amb destinació a l’ús i consum comunitari.
  • Les derivades d’assegurances que tinguin per objecte l’assegurament de béns i drets relacionats amb zones i elements comuns.

Les Comunitats de Propietaris que lloguin locals de negoci o altres elements comunitaris (façana, coberta, etc.) hauran de seguir com fins ara, declarant en el model 347 els arrendaments subjectes a IVA.

Martina Homedes Amat
Economista Assessora Fiscal d’Amat Immobiliaris