Responsabilitat del promotor i contractista

Al costat de casa teva (una casa unifamiliar), fa sis mesos, van començar a edificar una construcció i les excavadores van fer el rebaix. Passats uns quatre mesos, vau observar que havien sortit esquerdes a casa i, per tant, vau decidir posar-ves en contacte amb el promotor, el qual us va remetre al constructor. Però, de qui és la responsabilitat?

Normalment, els temes de responsabilitat són força complicats, ja que en una obra hi intervenen diferents empreses, amb les seves respectives companyies d’assegurances.

El primer que caldria fer són uns peritatges per comprovar realment que el moviment que aparentment s’ha produït ha estat conseqüència de les obres realitzades a la finca contigua. Cal realment demostrar-ho, perquè la càrrega de la prova correspon a la part que planteja la reclamació, en aquest cas la teva. Si realment queda demostrada, la causa-efecte per l’excavació realitzada, probablement la demanda es posaria tant en contra del constructor com del promotor. Per què?

Doncs perquè és difícil d’esbrinar la relació que existeix entre el promotor i el contractista, abans que es porti a terme el procediment judicial. Hi ha moltes sentències que deixen ben clar que la responsabilitat és del promotor, quan aquest, en virtut del contracte que l’uneix al contractista, se’n reserva la direcció i supervisió dels treballs. S’entén que realitza aquesta funció sobretot quan la direcció facultativa és la contractada per la promotora i no pel contractista.

Com que segurament no t’és possible saber el contingut del contracte entre promotor i contractista, el més clar és demandar-los a tots dos i en fase provatòria del corresponent procediment ja es preocuparan de demostrar les responsabilitats que els correspon.