Tipus de càrregues: les servituds

A l’hora de fer el registre d’un habitatge una vegada comprat, a més de les hipoteques, un altre tipus de càrrega habitual són determinades servituds.

Una servitud és una càrrega que s’imposa sobre un bé immoble (en diem predi servent) en favor d’un altre bé immoble (predi dominant).

Les servituds han de estar inscrites al Registre de la Propietat per poder obligar al propietari de l’immoble a respectar-les.

Alguns exemples de servitus són els següents:

  • Servituds d’aqüeducte (canalització d’aigües): no tenen més efecte que impedir, en ocasions, que s’edifiqui sobre el lloc per on passa aquesta servitud.
  • Servituds de desguàs: que permeten que les clavegueres passin a través d’una finca per anar a trobar la claveguera general.
  • Servituds de llums i vistes: que imposa restriccions a l’hora de fer el projecte d’edificació, impedint que es facin obertures allà on hi ha la servitud.
  • Servitud de pas: obliga al titular de la finca a permetre el trànsit de persones i/o coses per la seva propietat, generalment per poder accedir a altres finques contígües amb la seva.

Les servitus romanen en el Registre al llarg dels anys i únicament es poden cancel·lar si existeix un consentiment d’ambdues parts. És per això que és habitual trobar servitus constituïdes a finals del segle XIX i encara avui són vigents.

Una servitud es pot extingir entre altres motius per:

  • El desús durant trenta anys (acreditar-ho)
  • El compliment de termini en les temporals o de la condició en les condicionants
  • La renúncia per part de la finca dominant
  • La pèrdua total de la finca dominant