Tipus de càrregues: Embargaments

No es veuen sovint finques embargades, però tampoc no és res estrany. Cal tenir molta prudència si es vol adquirir una finca on hi ha embargaments. Això no vol dir que no es pugui transmetre la finca, però si que és necessari posar-se en contacte amb cada una de les persones físiques o jurídiques que figuren com a embargants i negociar amb elles la forma en què es produirà la cancel·lació, prestant atenció a concretar exactament, no tan sols el capital pendent, sinó també els ingressos pendents, interessos de demora, comissions i totes les despeses inherents a l’aixecament en el Registre d’aquesta càrrega. Cal negociar bé, ja que en la majoria de les ocasions, el posseïdor de l’embargament té ganes de liquidar el tema i està en bona disposició per arribar a una entesa. En moltes ocasions, depenent de l’import i de les possibilitats a subhastar, es pot negociar un “quitament”

Cal tenir sempre present que si es compra amb embargaments previs, el comprador se’n fa càrrec dels mateixos. Se subroga en el lloc del deutor.

Per aixecar un embargament del Registre caldrà que l’advocat de la part creditora presenti al corresponent jutjat i Registre de la Propietat el manament de cancel·lació conforme ha estat tot liquidat i no hi ha res pendent de pagament.

Afeccions:

Moltes persones se sorprenen en veure una nota al Registre, que al final posa una sèrie d’afeccions. Les afeccions no són càrregues, són notes marginals.

La diferència entre una càrrega, com pot ser una hipoteca o servitud, i una nota marginal està en el fet que la càrrega és real i, per tant, qui adquireix la finca adquireix la càrrega, ja que “són part” de la finca. Les afeccions, per contra, són personals i afecten exclusivament al deutor, no a un tercer.

Cada cop que s’inscriu al Registre una venda, una permuta, es genera una afecció i significa que per aquella finca s’ha presentat els impostos relatius a la transmissió perquè l’autoliquidació està subjecte a revisió, en el cas de Catalunya per la Generalitat, 2 anys en el cas de compra-venda i 4 anys en el cas d’herències.