Què passa si fiscalment compro un habitatge a un no resident?

 In L'usuari pregunta

L’ordre jurídic estableix una sèrie de mecanismes de control del tràfic immobiliari intern per prevenir el frau i el blanqueix de capitals. Així, aquelles persones que vulguin comprar un immoble a una persona no resident han de tenir present que, a més d’estar obligats a fer una retenció en la retransmissió, han d’utilitzar els mitjans de pagament adients a l’operació.

Pel que fa a la retenció que la part compradora ha d’efectuar al venedor no resident, cal comentar que aquesta s’ha vist reduïda considerablement, a partir de l’1 de gener del 2007  i, en l’actualitat, és d’un 3% del preu total de la compravenda. Aquesta retenció s’ha de practicar en el moment de formalitzar l’escriptura de compravenda i constitueix un pagament a compte que s’ha d’ingressar a l’Agència Tributària en el termini d’un mes per part del comprador.

Aquesta obligació inclou una garantia addicional de l’afecció real de l’immoble al pagament de la retenció. A més de la retenció, els compradors han de saber que els no residents disposen de comptes per a no residents i, per tant, el/s xec/s que s’han de preparar han de ser especials.

Tanmateix, s’ha de tenir present que la no residència n’implica l’acreditació amb el certificat negatiu administratiu corresponent i obliga a presentar davant la Direcció General del Comerç i Inversions les declaracions pertinents, tenint en compte, per exemple, que el venedor no resident utilitza les quantitats resultants de l’operació per invertir en el seu país de residència.

Recommended Posts

Leave a Comment