La Declaració de la Renda en moments de coronavirus

Les mesures urgents extraordinàries que s’han pres per fer front a l’impacte econòmic i social del COVID-19 per part del Govern espanyol no contempla la interrupció dels terminis per la presentació de declaracions i autoliquidacions tributàries. Per tant, la campanya de la Renda i el Patrimoni del 2019 comença, com cada any, aquest mes d’abril, concretament el proper dia 1 d’abril fins el dia 30 de juny. Tanmateix, entenem que si la situació extraordinària que estem vivint s’allarga en el temps podria ser que s’acabessin adoptant mesures respecte aquests impostos.

L’Agència Tributària considera important mantenir la campanya de la Renda i del Patrimoni del 2019 en les dates previstes amb la intenció, que quan abans els contribuents puguin començar a rebre les devolucions millor, donat que el 70% de les declaracions surten a retornar i quasi el 90% es presenten telemàticament.

Així doncs, els terminis de presentació de la declaració de la Renda i del Patrimoni del 2019 queda de la següent manera:

 • Entre els dies 1 d’abril i 30 de juny de 2020, ambdós inclosos.
 • En cas de domiciliació bancaria, des de l’1 d’abril fins el 25 de juny de 2020, ambdós inclosos, excepte que s’opti per domiciliar únicament el segon pagament (30 de juny de 2020).

Caldrà veure, atenent les circumstàncies, si es podrà realitzar la declaració de la renda de manera presencial en les oficines de l’Agència Estatal d’Administració Tributària. Caldrà esperar.

En quant a les novetats de la campanya d’enguany podem destacar les següents:

 • Identificació del domicili fiscal: es simplifica notablement respecte el model dels anys anteriors. Aquest any aquest apartat d’identificació o ratificació del domicili fiscal actual del contribuent s’ofereix de manera separada a la resta de la declaració. De manera més senzilla i intuïtiva, el contribuent podrà ratificar l’últim domicili fiscal disponible o, en el seu cas, el modificarà.
 • Rendiments del capital immobiliari:
  • Es consolida en un únic apartat, relatiu als béns immobles, tota la informació relacionada amb els immobles dels que és titular el contribuent.
  • En cas d’arrendament de béns immobles es desglossen tots els conceptes necessaris per ajudar al contribuent en el càlcul de la principal despesa deduïble, les quantitats destinades a l’amortització de l’immoble.
  • Amb la intenció d’agilitzar la tramitació de les devolucions i reduir el nombre de requeriments, es crea un nou annex de complementació voluntària, en el que els contribuents podran consignar el NIF dels proveïdors de determinades despeses, així com el seu import.
 • Rendiments d’activitats econòmiques:
  • Ingressos: es persegueix que la relació d’ingressos declarats siguin més acord a la naturalesa dels ingressos obtinguts.
  • Despeses:
   • És convenient distingir la compra d’existències de la variació d’existències per evitar errors durant la complementació del model.
   • Desglossament més ampli de les despeses de personal.
   • Diferenciació de despeses per primes d’assegurances i les dotacions per amortització de l’immobilitzat material i immaterial.
   • S’inclouen caselles per consignar l’IVA meritat o suportat com ingrés o despesa, en aquells casos en els que el citat impost sigui un major ingrés computable o despesa deduïble en l’IRPF.

És important recordar que les dades fiscals procedeixen d’informació facilitada per tercers i serveixen de base per realitzar els càlculs de la Renda, permetent contrastar les diferències que poguessin existir entre les dades fiscals i les dades reals. Per aquest motiu és molt important revisar el contingut de les dades fiscals i de l’esborrany per tal d’evitar possibles errors de liquidació.

Li recordem que si està interessat en que li confeccionem la declaració de la Renda i/o del Patrimoni del 2019 es pot posar en contacte amb el nostre Departament Fiscal.