Una finca amb dos registres diferents, existiran aleshores dos propietaris legítims?

Pot passar que una mateixa finca estigui inscrita amb dos nombres diferents en el Registre de la Propietat i en conseqüència hi hagi dos propietaris legítims?

Succeeix molt poques vegades, però si que s’han donat casos com aquest i, evidentment, és un tema de difícil resolució perquè, a priori, hi ha dos drets de les mateixes característiques sobre un mateix immoble.

Des del punt de vista jurídic, la primera qüestió que cal determinar per part dels tribunals és si en un supòsit com aquest cal aplicar la llei hipotecaria o el dret civil comú, i aquí no hi ha unanimitat. Per a alguns el tractament hauria de ser com si s’hagués produït una doble venda, però en realitat no ho és, per a ser una doble venda hauria d’existir un sol venedor i dos compradors i en aquest cas està clar que qui ostentaria el dret és qui primer hagués inscrit la compra al registre de la Propietat, però en aquest cas els dos drets procedeixen no de dues compres, sinó de dos immatriculació de la mateixa finca, que provoquen dos seients registrals del mateix rang i naturalesa, contradictoris i incompatibles.

Com hem dit anteriorment, la major part de la jurisprudència s’inclina per l’aplicació del dret civil, però també aquí trobem diferents doctrines:

  • Preval el full registral de la finca que tingui el domini de millor condició, segons el dret civil.
  • Preval el full registral de la finca que tingui la immatriculació més antiga, per ser la primera que va entrar al registre.

En aquests casos ens trobem amb temes difícils, en els quals cal molta doctrina i s’ha d’interpretar, no només el Codi Civil, sinó també la Compilació i els usos antics.