Com pot afectar-te la reparcel·lació d’un solar acabat d’adquirir?

Estic en negociacions per comprar un solar i en comprovar en el registre si existia alguna càrrega, m’he assabentat de l’existència d’una nota en què es fa constar que el solar és afecte al pagament de la liquidació definitiva del compte de reparcel·lació. Em pot perjudicar aquesta inscripció? Què he de fer perquè desaparegui?

Quan apareixen aquestes càrregues ens trobem davant d’un solar que procedeix d’un expedient de reparcel·lació, possiblement com a resultat de l’execució d’un pla parcial i com a conseqüència, perquè hi ha el solar com a tal, ha estat necessari fer unes obres d’urbanització i uns equipaments, que han estat abonats pel conjunt dels propietaris del Pla. Aquest tipus d’inscripcions es fan precisament per garantir que seran atesos aquests pagaments. El solar respon en cas que el propietari no pagui les quotes corresponents de la Junta de Compensació i podria, arribar el cas, ser subhastada a fi d’atendre els pagaments. Cal també tenir present que aquest deute és preferent a d’altres deutes que es facin constar sobre el solar en el Registre de la Propietat.

Com el comprador del solar li recomanem 3 comprovacions:

  1. Que les obres d’urbanització hagin finalitzat completament
  2. Que l’Ajuntament estigui d’acord amb el que s’ha dut a terme
  3. Que el venedor les hagi pagat íntegrament

Fetes aquestes comprovacions per aconseguir la cancel·lació de l’anotació registral, cal d’una banda que l’Ajuntament acrediti que les obres d’urbanització han estat aprovades i rebudes i per una altra que la Junta de Compensació acrediti que s’han satisfet totes les quotes d’urbanització.