Quines són les despeses vinculades a la compravenda?

Quan es fa una transacció d’un immoble hi ha despeses vinculades a la compravenda que s’han de tenir en compte després de l’activitat. Aquí us deixem de forma esquematitzada el que heu de saber. Què és el notari? I el registre?

Despeses de notaria

Què és?      Els Honoraris per la intervenció del Notari com a fedatari públic perquè el document sigui una escriptura pública i es pugui inscriure en el Registre de la Propietat.

Quant?       El preu ve determinat pel valor de la compravenda, però també poden influir: la extensió de la escriptura, el nº de còpies. Tenir en compte que a aquest honoraris hem de sumar-li el IVA/IGIC (Canàries)

Qui ho paga?     El Comprador

A qui es paga? Al Notari

Quan es paga?  En el moment de la Escriptura de compravenda

 

Despeses del Registre

Què és?      Els Honoraris per la intervenció del Registrador que comprova la legalitat del document i l’inscriu en el Registre de la Propietat.

Quant?      Conforme els aranzels dels Registradors de la Propietat. Tenir en compte que a aquest honoraris hem de sumar-li el IVA/IGIC (Canàries)

Qui ho paga?      El Comprador

A qui es paga?   Al Registrador de la Propietat

Quan es paga?  En el moment de la Inscripció en el Registre

 

Impostos

Què és?      Impostos que graven la compravenda d’immobles:

  •  AJD        Impost que es paga sempre que la compravenda es gravi amb IVA. Si tributa amb ITP (Impost Transmissions Patrimonials) NO es liquida AJD.
  •  IVA o ITP   Segons correspongui

Quant?  Aprox. 1% del valor de la compravenda. No obstant varia en funció de les CCAA o les condicions del comprador.

Qui ho paga?  El Comprador

Quan es paga?  En el moment de la Compravenda

 

Plusvàlua

Què és?             Tot i que tothom la coneix com “la Plusvàlua”, en realitat és l’Impost sobre l’increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana. És un impost municipal que es paga cada vegada que hi ha una transmissió de l’habitatge (venda).

Quant?               La diferència de valor des de l’anterior venda (si és que existeix) i l’actual, es corregeix en base als anys complets transcorreguts i sobre això s’aplica un percentatge que varia segons l’ajuntament.

Els valors els assigna l’ajuntament, aquí no influeix quant s’ha pagat.

Qui ho paga?       El Venedor

A qui es paga?    A l’Ajuntament

Quan es paga?   30 dies naturals des de la data de l’Escriptura