Poden els inquilins fer obres sense avisar a la propietat?

Casos com aquests els trobaríem normalment amb contractes antics, anteriors a la Llei d’arrendaments urbans de 1995, ja que els contractes actuals solen tenir una durada prou curta com perquè als inquilins no els sigui rendible fer obres a la finca.

Ens centrarem, doncs, en el primer supòsit.
En contra de l’opinió, de vegades generalitzada, que els arrendataris no poden fer cap tipus d’obres al bé llogat, la Llei i sobretot els tribunals tenen un criteri diferent.

La Llei d’arrendaments preveu que només caldrà notificar al propietari les obres necessàries per adequar l’habitatge a la situació de minusvàlid: d’ell, de la seva esposa o algun de la seva família que convisqui. Sembla doncs, en conseqüència, que qualsevol altre tipus d’obres necessitaran l’autorització expressa i per escrit del propietari.

En la realitat els jutges només acostumen a estimar que serà causa de resolució contractual les obres sense autorització que modifiquin la configuració de l’habitatge, dels accessoris de la mateixa o que provoquin una disminució de l’estabilitat o seguretat de la mateixa i són molt més tolerants amb la resta d’obres.