Convertir un pati en habitatge?

Tinc un local amb pati posterior molt ben situat i m’estic plantejant reconvertir-lo en un habitatge. He de demanar permís a la comunitat per fer-ho?

Només ha de comunicar el canvi d’ús si en el títol constitutiu (la divisió horitzontal) està expressament prohibit, i en el cas que el canvi d’ús modifiqui els coeficients respecte a les parts comunes. Si resulta que no està permès, necessitaria l’aprovació unànime de la Junta de Propietaris.

Volem aprofitar aquesta ocasió per fer dos comentaris addicionals:

  • El canvi d’ús de local a habitatge requereix a més el seguiment de la normativa urbanística que l’afecti (sense anar més lluny, la tramitació de la corresponent cèdula d’habitabilitat).
  • Si la conversió en habitatge requereix obres que modifiquin l’estructura, també es requerirà l’aprovació per unanimitat de la comunitat. Per contra, si no afecta elements estructurals, només caldrà comunicar-ho al president.