Puc dividir un local que vull vendre?

Per poder dividir un local, si és factible fer-ho físicament, caldrà que es compleixin diversos requisits:

  1. Caldrà fer la segregació en el Registre de la Propietat. Per a aquest tràmit ens caldrà obtenir la llicència municipal i demostrar que jurídicament la segregació és possible. Des del punt de vista civil, la Llei de Propietat Horitzontal reconeix la facultat de tot propietari a dividir, agregar o segregar sempre i quan estigui contemplat a les normes estatuàries. Però és necessari que en els estatuts consti expressament que no està prohibida la divisió.
  2. Caldrà obtenir de l’Ajuntament la corresponent llicència d’obres per efectuar la divisió, en base a un projecte signat per un tècnic.
  3. Caldrà atorgar davant de notari l’escriptura de segregació.
  4. Caldrà que no es modifiquin els coeficients de la resta de l’immoble.

Evidentment tots aquests tràmits representen un cost, però segurament val la pena assumir-los, ja que en el mercat immobiliari es venen molt millor els locals comercials petits que els més grans.