Noves modificacions en matèria tributària

El passat 2 de desembre el Consell de Ministres va aprovar una sèrie de mesures tributàries a través del Reial Decret Llei 3/2016 i del RD 596/2016. Les modificacions se centren, especialment, en l’Impost sobre el Valor Afegit i l’Impost sobre Societats.

Les noves mesures adoptades en l’àmbit de l’Impost sobre el Vaor Afgeit fan referència a l’anomenat SII (Subministrament Immediat d’Informació) pel qual, a partir de l’1 de juliol de 2017, es posarà en marxa un nou sistema de llibres registre a través de la Seu electrònica de l’Agència Tributaria.

El nou sistema consisteix, bàsicament, en el subministrament via electrònica dels registres de facturació que conformen els llibres Registre d’IVA. És a dir, s’hauran de remetre a l’Agència Tributària els detalls sobre la facturació de tal manera que amb aquesta informació es vagin configurant, quasi en temps real, els diferents Llibres Registre d’IVA dels contribuents per aquest impost.

Cal recalcar, però, que el nou sistema serà d’aplicació obligatòria per tots aquells subjectes passius que estiguin obligats a liquidar l’IVA mensualment, és a dir, grans empreses (facturació superior a 6 milions d’euros l’any anterior), grups d’IVA i els subjectes passius inscrits en el REDEME (Registre de Devolució Mensual d’IVA). Tanmateix, els subjectes passius no obligats podran acollir-se voluntàriament al sistema SII optant-hi durant el mes de novembre de l’any anterior a l’inici de l’any natural en el que hagi de tenir efecte mitjançant la corresponent declaració censal. No obstant, per aquest primer exercici l’opció per aplicar  aquest sistema des de l’1 de juliol del 2017 s’haurà de realitzar durant el mes de juny del citat exercici.

Per últim, cal recordar que s’estableix un termini general de 4 dies per la remissió electrònica de la informació des de la data d’expedició de la factura o des que es produeixi el seu registre comptable i, en qualsevol cas, abans del dia 16 del mes següent a aquell en que s’hagi produït el meritament corresponent a l’operació registrada o al període de liquidació en que s’hagin inclòs les operacions corresponents.

En quant a l’Impost sobre Societats es produeixen modificacions amb efectes pels períodes impositius iniciats a partir de l’1 de gener de 2016 que afectes principalment a la compensació de bases imposables negatives, a les limitacions a l’aplicació de deduccions per doble imposició nacional i internacional i a les pèrdues per deteriorament de valor de participacions.

En quant a les bases imposables negatives d’exercicis anteriors s’estableix una limitació aplicable a les grans empreses amb els següents percentatges:

                Empreses amb import net de la xifra de negocis superior a 60 milions d’euros, el 25%

                Empreses amb import net de la xifra de negocis entre 20 i 60 milions d’euros, el 50%

En quant a les deduccions per doble imposició nacional i internacional generades o pendents de compensar s’estableix un límit a la seva aplicació del 50% de la quota integra. Aquest límit, però, nomes serà aplicable a entitats amb un import de la xifra de negocis superior a 20 milions d’euros.

Les pèrdues per deteriorament de valor de participacions que van ser deduïbles fiscalment en períodes impositius previs al 2013 hauran de revertir-se  per un import mínim anual, de forma lineal, durant 5 anys, sense perjudici que en resultin reversions superiores per aplicació de les regles generals de l’impost.

La Llei General Tributaria també veu modificada algun dels seus articles, especialment el referent a ajornaments i fraccionaments de deutes. A partir de l’1 de gener de 2017 s’introdueixen 3 nous supòsits de deutes tributaris que no podran ser objecte d’ajornament ni fraccionament:

–          Les liquidacions tributaries confirmades total o parcialment en virtut de resolució ferma que prèviament haguessin estat objecte de suspensió durant la tramitació del corresponent recurs o reclamació en seu administrativa o judicial.

–          Les derivades de tributs repercutits excepte que es justifiqui degudament que les quotes repercutides no han estat efectivament pagades.

–          Les corresponents a obligacions tributàries que hagi de complir l’obligat a realitzar pagaments fraccionats en l’Impost sobre Societats.

Addicionalment, se suprimeix l’excepció que permetia, en determinats casos, l’ajornament o fraccionament de les obligacions tributàries dels retenidors o obligats a realitzar ingressos a compte.

Per últim, però no menys important, es prorroga pel 2017 l’exigència de gravamen de l’Impost sobre el Patrimoni .