Nou sistema d’informació IVA- SII

Properament entra en funcionament el nou sistema de subministrament immediat d’informació de l’IVA de cara a millorar el control tributari i l’assistència al contribuent, segons manifesta la pròpia Agència Tributària.

Està previst que a partir de l’1 de gener de 2016 comenci una fase voluntària en la que un grup d’empreses participaran en una prova pilot i serà a partir de l’1 de gener de 2017 quan començarà la fase obligatòria d’aplicació d’aquest sistema per aquells subjectes passius a qui els hi afecti.

Es tracta de canviar el sistema actual de gestió de l’IVA i passar a portar els llibres registre de l’impost a través de la Seu electrònica de l’Agència Tributària, mitjançant el subministrament quasi immediat dels registres de facturació.

El nou sistema serà aplicable amb caràcter obligatori als subjectes passius que actualment tenen obligació d’autoliquidar l’IVA mensualment, és a dir:

·         SP inscrits al REDEME (Registre de Devolució Mensual de l’IVA)

·         Grans empreses (facturació superior a 6 milions d’euros)

·         Grups d’IVA

Tanmateix, el nou sistema també serà aplicable als subjectes passius que, voluntàriament, decideixin acollir-se, optant a través de la Declaració censal (model 036) durant el mes de novembre de l’any anterior al que hagi de tenir efectes.

Els subjectes passius acollits al sistema estaran obligats a portar, a través de la Seu electrònica, els següents Llibres Registre:

·         Llibre Registre de Factures Emeses

·         Llibre Registre de Factures Rebudes

·         Llibre Registre de Béns d’Inversió

·         Llibre Registre de determinades Operacions Intracomunitàries

En cap moment s’haurà de remetre les factures a l’AEAT sinó els camps dels registre de facturació aprovats pel Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques a través de la corresponent Ordre Ministerial. Es tractarà de subministrar determinada informació que actualment es troba als Llibres Registre d’IVA i les factures. Així mateix, es subministrarà informació amb transcendència tributària que fins ara s’incloïa en els models 340 i 347.

En quant als terminis per enviar els registres de facturació a l’AEAT ens trobem:

·         Factures emeses

En el termini de quatre dies naturals des de l’expedició de la factura, excepte que es tracti de factures pel destinatari o per un tercer, el termini el qual serà de vuit dies i en qualsevol dels casos abans del dia 16 del mes següent a aquell en que s’hagués produït el meritament de l’impost corresponent a l’operació que ha de registrar-se.

·         Factures rebudes

En el termini de quatre dies naturals des de la data en que es produeix el registre comptable de la factura i en tot cas abans del dia 16 del mes següent al període de liquidació en que s’hagin inclòs les  operacions corresponents.

·         Operacions intracomunitàries

En el termini de quatre dies naturals de dels moment d’inici de l’expedició o transport o en el seu cas, des del moment de la recepció dels béns a que es refereixin.

·         Béns d’inversió

Dins el termini de presentació de l’últim període de liquidació de l’any.

En el còmput del termini de quatre o vuit dies naturals no es tenen en compte els dissabtes, els diumenges ni els declarats festius nacionals.

Per últim, cal comentar que el SII suposa, entre d’altres aspectes, la:

·         Reducció de les obligacions formals

·         Ampliació del termini de presentació de les autoliquidacions periòdiques

·         Reducció dels terminis de comprovació

En definitiva, el nou sistema de gestió de l’IVA suposa un canvi en molts aspectes.