L’exoneració de retencions als arrendaments d’immobles: una qüestió a tenir en compte

Com ja és ben sabut, amb caràcter general estan subjectes a retenció als arrendaments o subarrendaments d’immobles urbans però, al mateix temps, existeixen alguns supòsits exceptuats de practicar retenció, d’acord a l’article 75.3.g del Reglament de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques, com són els següents:

–          Quan es tracti d’arrendaments d’habitatges per empreses pels seus empleats.

–          Quan les rendes satisfetes per l’arrendatari a un mateix arrendador no superin els 900 euros anuals.

–         Quan l’activitat de l’arrendador estigui classificada en algun dels epígrafs del grup del grup 861 de l’IAE o en algun altre epígraf que faculti per l’activitat d’arrendament  subarrendament de béns immobles urbans i aplicant al valor cadastral dels immobles destinats a l’arrendament o subarrendament les regles per determinar la quota establerta en els epígrafs del citat grup 861, no resultés quota zero.

Ens centrarem en aquest cas en el tercer dels punts donat que és el que pot generar més confusió.

L’epígraf 861 de l’IAE té establerta la seva quota en funció del valor cadastral dels béns immobles afectes a l’activitat determinant-se l’import mínim de la mateixa aplicant el 0,10% al valor cadastral. Quan la quota, determinada d’aquesta manera, dóna un valor inferior a 601,01 euros s’entén que tributa per quota zero. És a dir, si la suma dels valors cadastrals dels immobles afectes a l’activitat d’arrendament és superior a 601.012,10 euros no es tributa per quota zero i per tant, es pot sol·licitar el certificat d’exoneració de retencions.

Per obtenir aquest certificat s’haurà de complimentar el model 01 i presentar-lo, bé accedint a la pàgina web de l’Agència Estatal de l’Administració Tributària, AEAT  o bé presencialment a les oficines de l’AEAT corresponent al domicili fiscal, i adjuntar els justificants dels valors cadastrals dels immobles afectes. Un cop sol·licitat, l’Administració Tributària enviarà el certificat que servirà com a justificant acreditatiu davant dels arrendataris (l’obligació d’acreditar aquesta exoneració és de l’arrendador) i a partir d’aquest moment les factures es poden emetre sense retenció. Per últim, recordar que el certificat té vigència durant l’any natural de la seva expedició.

Martina Homedes

Dpt. Fiscalitat