Modificacions a la jurisdicció voluntària

La llei de 3 de juliol del 2015 de la Jurisdicció voluntària, a la seva Disposició final undècima, ha modificat els articles 55 i 56 de la llei de 28 de maig del 1862 del Notariat permetent que a partir d’ara sigui el notari qui pugui tramitar totes les declaracions d’hereus abintestato.

És a dir que si una persona mor sense haver fet testament, el notari podrà tramitar l’herència, no tant sols com fins ara, a favor dels descendents, ascendent i cònjuge sinó també a favor de la persona unida per anàloga situació i pels col·laterals.

Aquesta novetat significa una millora substancial pel que respecta la legislació anterior que obligava als col·laterals a instar judicialment la declaració d’hereus abintestato.

Ara la declaració es tramitarà per acta de notorietat i en el cas que l’interessat sigui un menor o amb capacitat modificada judicialment, el notari comunicarà dita circumstància al Ministeri Fiscal, perquè designi un defensor judicial.

Aquesta llei també modifica les competències notarials pel que respecta als matrimonis, permetent-los tramitar expedients matrimonials, celebrar matrimonis i acordar separacions i divorcis de mutu acord.

En el cas de les declaracions d’hereus la llei va entrar en vigor el 23 de juliol tot, però pel que fa al règim matrimonial cal veure disposició transitòria 4ª.

 

Maribel Cordón

Departament Jurídic