La rescissió per lesió

La rescissió per lesió era una figura jurídica, encara existeix?

Abans es podia demanar la rescissió per lesió,quan el valor en què es realitzava la compravenda era inferior en més de la meitat del valor del mercat. Això es produïa en bastantes ocasions fa uns anys, sobretot quan el valor amb el qual es feia l’escriptura era inferior al valor real. No obstant, avui en què tothom aquí a Catalunta fa l’escriptura pel valor real de la compra, no és possible que es doni aquesta figura jurídica.

Malgrat això, és veritat que hi ha un cas en què es pot donar la rescissió per lessió i és quan es cedeix un habitatge a canvi d’una renda vitalicia.

En qualsevol suposit de cessió d’habitatge per renda vitalícia, si la renda pactada multiplicada pels anys d’expectativa de vida de la persona cedent dóna un import inferior a la meitat del que valdria el bé immoble al mercat, es podria demanar la rescissió amb absoluta independència dels anys que en realitat arribi a viure la persona cedent i, en aquest sentit, hi ha una sentència del T.S de data 18 de setembre del 2006.