Tipus de modificacions del projecte d’obra nova

Pot ser que en una obra de promoció es facin canvis amb relació al projecte original?

Sobre el paper no hauria de ser, però la realitat és que moltes vegades es produeixen canvis en el projecte inicial tant per iniciativa del promotor com de l’arquitecte i que poden tenir conseqüències importants si se signen documents privats de compravenda.

En tot cas, caldrà diferenciar segons el tipus de canvi:

Canvis que afectin només temes purament ornamentals, que en moltes ocasions són després recollits per l’arquitecte en un document tècnic complementari o bé una modificació de projecte i que normalment no ocasionen cap desconfiança ni cap problema a la part compradora.

Canvis que afectin les estructures, la configuració dels habitatges o la seva habilitat… En tots aquests casos la promotora ha de tenir claríssim que els habitatges ja estan venuts, malgrat que sigui en un document privat molt senzill, i que caldrà notificar-ho als compradors, pactar-ho amb ells i que ho acceptin amb independència de l’obligació de l’arquitecte de realitzar les modificacions que siguin necessàries en el projecte i d’aconseguir la modificació de llicència corresponent.