Què ens espera en aquesta declaració de la renda 2016?

El 5 d’abril comença la campanya de Renda 2016 incorporant importants novetats, principalment, en la manera de liquidar-la a hisenda.

En primer lloc desapareix el llegendari programa PADRE per a la liquidació de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (es manté per la liquidació de l’Impost sobre el Patrimoni). Com a substitut s’instaura definitivament la plataforma RENTA WEB que ja es va posar en marxa l’any passat. S’ha introduït la possibilitat de fer la rectificació de l’autoliquidació si s’ha comès algun error material o omissió que farà la funció d’escrit de sol·licitud de rectificació.

Cal recordar que la reforma fiscal aprovada anteriorment va preveure un canvi en el tractament de les societats civils pel qual a partir d’ara, les que tinguin objecte mercantil, deixaran de tributar en la declaració de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques passant a tributar en l’Impost sobre Societats. Les societats civils que no tinguin objecte mercantil continuaran tributant a efectes de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques, dins el règim d’atribució de rendes.

Pel que fa a les quantitats rebudes per la devolució de les clàusules terra, en efectiu o a través d’altres mesures de compensació amb els interessos indemnitza toris no s’hauran d’integrar en la base imposable. Per altra banda, les quantitats que ara es retornen que haguessin format part de la deducció per inversió de l’habitatge habitual en exercici anteriors:

                Es perdrà el dret a practicar la deducció

S’hauran de sumar a la quota líquida estatal i autonòmica, meritada en l’exercici que s’hagués celebrat l’acord amb l’entitat financera, exclusivament les quantitats indegudament deduïdes en els exercicis respecte els quals no hagués prescrit. No seran d’aplicació respecte les quantitats que es destinin directament per l’entitat financera després de l’acord a minorar el principal del préstec.

Pel que fa al calendari de la campanya de renda d’aquest any cal tenir en compte el següent:

  • 05/04/2017: inici serveis telemàtics esborrany/declaració.
  • 26/06/2017: data límit per domiciliació bancària
  • 30/06/2017: últim dia campanya de Renda 2016
  • 06/11/2017: últim dia segon pagament (en cas d’haver fraccionat)

La declaració de l’Impost de Patrimoni serà també entre el 5 d’abril i el 30 de juny, ambdós inclosos (26 de juny data límit per la domiciliació). Els contribuents que presentin declaració de l’Impost sobre el Patrimoni estaran obligats a utilitzar la via telemàtica per la presentació de la declaració de la renda.

És important recordar que les dades fiscals procedeixen d’informació facilitada per tercers i serveixen de base per realitzar els càlculs de la Renda, permetent contrastar les diferències que poguessin existir entre les dades fiscals i les dades reals. Per aquest motiu és molt important revisar el contingut de les dades fiscals i de l’esborrany per tal d’evitar possibles errors de liquidació.

Recordem que si està interessat en que li confeccionem la declaració del Patrimoni i/o la Renda 2016 es posi en contacte amb el nostre Departament Fiscal.

Martina Homedes

Departament Fiscal