Modificació del tipus IRPF 2015/2016

El passat dia 11 de juliol de 2015 es va publicar al Boletin Oficial del Estado (BOE) el nou “Real Decreto-Ley 9/2015, de medidas urgentes para reducir la carga tributaria soportada por los contribuyentes del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y otras medidas de carácter económico”, que modifica alguns aspectes que poden ser d’especial interès.

En primer lloc, cal posar de manifest que aquest nou Real Decreto-Ley avança alguna de les mesures de la reforma tributària aprovada el passat any 2014 i que, en un principi, havien d’entrar en vigor el proper 1 de gener de 2016.

Una de les modificacions més destacable és la relativa als tipus de retenció aplicables als diferents tipus de rendiments.

En aquest sentit, i envers a aspectes amb incidència al món immobiliari, el més destacable són les modificacions que es detallen a continuació:

Tipus 2015 (Fins 12/07/15) Tipus 2015 (a partir 12/07/15) Tipus 2016
Professionals

19%

15%

15%

Arrendaments immobles

20%

19,50%

19%

No residents (Residents a un altre estat membre UE)

20%

19,50%

19%

No residents (NO residents a un altre estat membre UE)

24%

24%

24%

Cal tenir en compte, però, que les modificacions esmentades seran aplicables, tal i com s’indica en el quadre anterior, a partir del dia següent a la seva publicació en el BOE, en aquest cas, a partir del 12 de juliol de 2015.

També, els tipus de retencions que fan referència a rendiments del capital mobiliari i determinats guanys patrimonials que passa a ser del 19,5% a partir del 12 de juliol de 2015 i del 19% a partir del 2016.

En quant als rendiments del treball s’ha aprovat una nova escala per a la seva determinació. S’estableix que el tipus es regularitzarà d’acord amb la nova escala, si s’escau, en els primers rendiments del treball que se satisfacin o abonin a partir de 12 de juliol, i d’acord amb l’establert en el Reglament de l’IRPF. No obstant, aquesta regularització podrà realitzar-se, a opció del pagador, en els primers rendiments del treball que se satisfacin o abonin a partir de l’1 d’agost. En aquest cas, el tipus de retenció o ingrés a compte a practicar sobre els rendiments del treball satisfets amb anterioritat a aquesta data es determinarà prenent en consideració l’escala de retenció vigent durant la primera meitat de l’any.

Per altra banda, el Real Decreto-Ley també aprova una mesura que pot afectar a un bon nombre de persones i que fa referència al dividend digital. En aquest sentit, s’afegeix un nou apartat a la Disposición adicional quinta que estableix el següent:

4. No se integrarán en la base imponible de este Impuesto, las ayudas concedidas en virtud de lo dispuesto en el Real Decreto 920/2014, de 31 de octubre, por el que se regula la concesión directa de subvenciones destinadas a compensar los costes derivados de la recepción o acceso a los servicios de comunicación audiovisual televisiva en las edificaciones afectadas por la liberación del dividendo digital

Per tant, els membres de les comunitats de propietaris no hauran d’incloure en les seves declaracions de la renda la part proporcional de la subvenció obtinguda.