La reforma fiscal i les societats civils

La reforma fiscal aprovada a finals de 2014 modifica la tributació de les societats civils a partir de l’1 de gener de 2016. Segons la nova normativa aquestes societats passen a tributar per l’Impost sobre Societats en comptes de tributar sota el règim d’atribució de rendes de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques, com es venia fent fins a l’actualitat.

Així, l’article 7 de la Llei 27/2014, de 27 de novembre, de l’Impost sobre societats, indica:

“1. Serán contribuyentes del Impuesto, cuando tengan su residencia en territorio español:

a) Las personas jurídicas, excluidas las sociedades civiles que no tengan objeto mercantil.

b) …”

A partir d’aquí van sorgir diversos dubtes al respecte: què s’entén per objecte mercantil? Què passa amb les comunitats de béns? Com es pot continuar tributant pel règim d’atribució de rendes?, etc.

Sembla que, amb els primers pronunciaments de la Direcció General de Tributs (DGT) al respecte, els dubtes es van esvaint poc a poc i es van donant algunes respostes. Per exemple:

–          Quines societats civils passen a ser contribuents de l’Impost sobre Societats a partir de l’1 de gener de 2016?

Només les societats civils amb personalitat jurídica que realitzin activitat econòmica.

–          Què passa amb les comunitats de béns?

Les comunitats de béns seguiran tributant en el règim d’atribució de rendes donat que no s’han identificat com a societat civils front a tercers i particularment, front hisenda.

Segons la consulta vinculant V2376-15 de la DGT “puesto que el único contribuyente que se incorpora  al Impuesto sobre Sociedades son las sociedades Civiles con objeto mercantil, la entidad consultante, comunidad de bienes, seguirá tributando como entidad en régimen de atribución de rentas conforme al régimen especial regulado en la Sección 2ª del Titulo X de la LIRPF”.

–          A efectes fiscals, quan s’adquireix la personalitat jurídica?

Tant si s’ha constituït en escriptura publica com en document privat, amb independència de la seva inscripció en el Registre Mercantil, s’entendrà que fiscalment adquireix personalitat jurídica al presentar davant de l’Administració Tributària el document de constitució per l’obtenció del número d’identificació fiscal.

Així ho posa de manifest la consulta vinculant V2379-15 de la DGT quan estableix  que “la entidad consultante es una Sociedad civil que goza de personalidad jurídica a efectos del Impuesto sobre Sociedades puesto que se constituyó mediante documento privado que debió presentar ante la Administración Tributaria para la obtención del número de identificación fiscal”.

–          Quines activitats tenen la consideració de mercantils? Hi ha activitats excloses de l’àmbit mercantil?

Per objecte mercantil s’entén la realització d’una activitat econòmica de producció, intercanvi, o prestació de serveis pel mercat en un sector no exclòs de l’àmbit mercantil.

Tal com estableixen algunes de les consultes vinculants emeses per la DGT queden excloses de l’àmbit mercantil les activitats professionals, les agrícoles i les de ramaderia.

–          Com tributa en l’exercici 2015 una societat civil amb objecte mercantil?

Durant l’exercici 2015 les societats civils amb objecte mercantil continuaran tributant pel règim d’atribució de rendes com venien fent fins ara.

–          És possible dissoldre una societat civil amb objecte mercantil? Com tributaria el 2016?

Sí és possible. Podran acordar la dissolució i liquidació, amb aplicació del regim fiscal previst en la disposició transitòria dinovena de la Llei de l’IRPF, les societats civils en les que concorrin les següents circumstàncies:

a)      Que amb anterioritat a l’1 de gener de 2016 els hi hagués resultat d’aplicació el règim d’atribució de rendes `revist en la Llei de l’IRPF.

b)      Que a partir de l’1 de gener de 2016 compleixin els requisits per adquirir la condició de contribuent de l’Impost sobre Societats.

c)       Que en els sis primers mesos de l’exercici 2016 s’adopti vàlidament l’acord de dissolució amb liquidació i es realitzin amb posterioritat a l’acord, dins del termini dels sis mesos següents a la seva disposició, tots els actes o negocis jurídics necessaris, per l’extinció de la societat civil.

Fins la finalització del procés d’extinció de la societat civil, sempre que la mateixa es realitzi dins del termini indicat anteriorment de sis mesos, continuarà aplicant-se el règim d’atribució de rendes de la Llei de l’IRPF, sense que la societat civil arribi a adquirir la consideració de contribuent de l’Impost sobre Societats.

–          En cas que la societat amb objecte mercantil no es dissolgui, com tributa el 2016?

La integració de les rendes meritades i no integrades en la base imposable dels períodes impositius en els que l’entitat va tributar en règim d’atribució de rendes es realitzarà en la base imposable de l’Impost sobre Societats corresponent al primer període impositiu que s’iniciï a partir de l’1 de gener de 2016.

Les rendes que s’hagin integrat en la base imposable del contribuent en aplicació del règim d’atribució de rendes no s’integraran novament amb ocasió del seu meritament.

En cap cas, els canvis de criteri d’imputació temporal conseqüència de la consideració de les societats civils com a contribuents de l’Impost sobre Societats a partir de l’1 de gener de 2016 comportaran que alguna despesa o ingrés quedi sense computar o que s’imputi novament en un altre període impositiu.

Martina Homedes

Departament fiscal