Hi ha obligació d’assumir el càrrec de president de comunitat de veïns?

Sóc nou propietari d’un pis i en una reunió on no hi vaig assistir, vaig ser nomenat president. Voldria saber si tinc l’obligació d’assumir el càrrec i, en aquest cas, quines són les meves responsabilitats i obligacions.

El càrrec és obligatori i gratuït, tot i que la junta pot prendre en consideració les al·legacions per motius d’excusa fonamentats. Es tracta d’una funció unipersonal, la durada és d’un any que s’entén prorrogat fins a la celebració de la junta ordinària següent al període per al qual va resultar designat .

Les funcions consisteixen en convocar i presidir les reunions de la junta de propietaris representar la comunitat judicial i extrajudicialment , elevar a públics els acords si escau , vetllar per la bona conservació i el bon funcionament dels elements i els serveis comuns i vetllar pel compliment dels deures dels propietaris dels titulars de la secretaria i l’administració.

De totes maneres si vostès tenen un administrador únicament la representació judicial és indelegable, ja que la resta de funcions les assumeix de facto l’administrador en nom seu.