Deduccions de famílies nombroses i amb discapacitats a càrrec

Amb l’entrada en vigor de la Llei 26/2014, de 27 de novembre, pel que es modifica la Llei 35/2006, de 28 de novembre, de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques, el text refós de la Llei de l’Impost sobre la Renda de no Residents, aprovat Pel Real Decret Legislatiu 5/2004, de 5 de març, i altres mormes tributàries, es creen noves deduccions en l’IRPF a favor de contribuents integrats en una família nombrosa, o amb ascendents o descendents discapacitats a càrrec, essent el límit per cada una de les deduccions les seves cotitzacions socials.

 Així, els contribuents que realitzin una activitat econòmica per compta pròpia o aliena que estiguin donats d’alta al règim corresponent de la Seguretat Social o Mutualitat podran minorar la quota diferencial de l’IRPF, a partir de l’1 de gener del 2015, en les següents deduccions:

            1. Descendents amb discapacitat amb dret a l‘aplicació del mínim per descendent, fins 1.200 euros anuals per cada un.

             2. Ascendents amb discapacitat amb dreta a l’aplicació del mínim per ascendent, fins 1.200 euros anuals per cada un.

             3. Família nombrosa de categoria general, fins 1.200 euros anuals si es forma part d’ella.

             4. Família nombrosa de categoria especial, fins 2.400 euros anuals si es forma part d’ella.

             5. Família monoparental amb dos fills amb dret a l’aplicació de la totalitat del mínim per descendent (sempre que els fills no tinguin dret a percebre anualitats per aliments), 1.200 euros anuals.

 Així mateix, tindran dreta a minorar la quota diferencial els contribuents que percebin prestacions del sistema públic de protecció d’atur o pensions dels règims públics de previsió social o assimilats amb dret a deducció del mínim per descendent o ascendent.

 Quan un o mes contribuents tinguin dret a l’aplicació d’alguna de les anteriors deduccions respecte d’un mateix descendent, ascendent o família nombrosa, el seu import es prorratejarà entre ells per parts iguals. Tanmateix, es contempla la possibilitat de cessió de la totalitat de la deducció a favor d’un d’ells.

 Les deduccions es calcularan de forma proporcional al nombre de mesos en que es compleixin de manera simultània els requisits previstos i tindran com a límit per a cada una les cotitzacions i quotes totals a la Seguretat Social i mutualitats meritades en cada període impositiu.

Si es tingués dret a la deducció respecte varis ascendents o descendents amb discapacitat, el citat límit s’aplicarà de forma independent respecte de cada un d’ells.

 S’estableix també la possibilitat de tramitar l’abonament anticipat mensual de la deducció mitjançant transferència bancària, prèvia sol·licitud a través de la presentació del model 143 en les següents modalitats:

 – Col·lectiva: Haurà de presentar-se per tots els sol·licitants que poguessin tenir dret a la deducció. L’abonament de la deducció íntegra s’efectuarà a qui figuri com a primer sol·licitant, que haurà de complir els requisits en el moment de presentar la sol·licitud. En aquesta modalitat s’entén cedida la deducció a favor del primer sol·licitant.

 – Individual: S’abonarà a cada sol·licitant la quantitat que resulti de dividir l’import que procedeixi entre el nombre de contribuents que poguessin tenir dret a la deducció. En aquesta modalitat la cessió ha de constar en les declaracions de tots els contribuents amb dret a la deducció.

En ambdós casos els sol·licitants han d’estar en possessió del títol de família nombrosa del certificat oficial de grau de discapacitat del descendent i/o ascendent. Així mateix, els sol·licitants, descendents i ascendents han de disposar de numero d’identificació fiscal (NIF).

Cal posar de manifest també que les variacions que poguessin afectar a l’abonament anticipat o qualsevol altre circumstancia que impliqui incompliment dels requisits s’haurà de comunicar a l’Agencia Tributaria.

 Martina Homedes

Departament fiscal