Problemes fiscals al vendre una propietat als fills?

Consulta d’aquesta setmana:

 Puc tenir cap problema de tipus fiscal si venc una propietat als meus fills?

El fet que hi hagi una relació de parentiu entre les dues parts no impedeix que pugui vendre la propietat ni ha de comportar titllar l’operació de donació encoberta. Si realment es demostra que es tracta d’una venda, no té perquè haver-hi cap tipus de problema. Perquè hi hagi una venda ha d’existir una sèrie de requisits: que la transmissió sigui onerosa, el que significa que té un preu (a valor de mercat) i, en conseqüència, un pagament i que es faci escriptura pública i es liquidin els impostos oportuns. Una altra cosa és determinar quina de les dues opcions -donació o compravenda-, interessa més des del punt de vista financer i, sobretot, des del punt de vista fiscal, ja que poden decantar la balança cap a un costat o l’altre, depenent de cada situació. Hi ha diferències respecte el règim fiscal de les donacions entre les diferents comunitats autònomes, sent més favorable a algunes d’elles, de manera que la venda d’immobles als fills es postula com una alternativa.

Actualment a Catalunya el tipus impositiu de l’Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats, en la modalitat de Transmissions Patrimonials Oneroses, és del 10% enfront dels tipus impositius de les donacions a fills, mitjançant escriptura pública, que van del 5% al 9% (en funció del valor del que s’ha donat).

Finalment, cal recordar que, en qualsevol dels dos casos (donació o compravenda), qui transmet l’immoble haurà de tributar en la seva declaració de la renda, en concepte de guany patrimonial, ja que ha generat unes plusvàlues que provoquen una alteració en el seu patrimoni. Així mateix, en tots dos casos, la transmissió està subjecta a l’Impost sobre Increment de Valor de Terrenys de Naturalesa Urbana que haurà de ser abonat pel transmitente o el donatari, en funció de la naturalesa de l’operació.