Responsabilitat del venedor per manca de informació

Els venedors tenen l’obligació d’informar no solament de les càrregues que ja figuren inscrites en el Registre de Propietat, sinó també de les que saben que existeixen i a les quals poden accedir en el Registre, malgrat que no hi figurin en el moment de l’atorgament de les arres. Per exemple, poden saber que són deutors d’un crèdit que pot originar un embargament preventiu en el Registre.

En aquest supòsits, els venedors tenen l’obligació tant moral i jurídica d’informar de la situació real de càrregues de la finca i, si no ho fan, es poden veure obligats a retornar les arres duplicades o bé ser demandats per danys i perjudicis, ja que la falta d’informació ha produït que el comprador es trobés en una situació d’inseguretat jurídica.

Per aquest motiu, ratifiquem el que ja hem dit en altres ocasions: és necessari demanar la nota registral de les finques que es posen en venda en el mateix moment en què es dóna l’autorització de comercialització, tornar-la a demanar en el moment de subscriure les arres i de nou en el moment de l’atorgament de l’escriptura de compravenda, ja que les càrregues poden ser diferents en cada un d’aquests tres moments.