Dret d’ús i habitació

Suposem que tens una propietat i vols cedir el dret d’ús d’una de les seves habitacions, podries fer-ho?

La constitució del dret real d’ús i habitació no és una cosa molt corrent avui en dia. Això no vol dir que no es pugui constituir un dret d’aquestes característiques.

Per constituir aquest dret el més habitual és fer-ho en escriptura pública i inscriure’l en el registre de la propietat a fi que tingui efectes davant de tercers. És molt semblant a l’ús de fruit, però en aquest cas és a un termini prefixat i és un dret de caràcter personal, tot i que en algunes ocasions en la mateixa escriptura de constitució es fa constar que es pot transmetre per “mortis causa” a favor, per exemple, del cònjuge.

Pot ser gratuït o onerós, habitualment és onerós, tot i que no vol dir que es pagui una xifra de manera periodificada. Pot ser que el que es convingui sigui que el beneficiari d’aquest dret es faci càrrec de totes les despeses de manteniment de la finca o bé que es faci càrrec de la seva rehabilitació i que, al final, aquestes obres quedin en benefici de la finca o altres acords d’aquesta naturalesa.

Aquest tipus de dret real s’utilitza moltes vegades si un vol adquirir una finca en la que hi viuen unes persones amb les quals s’ha pactat que hi continuaran residint durant un temps determinat.