Com em pot perjudicar la liquidació del compte de reparcel·lació?

Suposem que et trobes en negociacions per comprar un solar i en comprovar al Registre si existia alguna càrrega t’assabentes de l’existència d’una nota en què es fa constar que el solar està afectat pel pagament de la liquidació definitiva del compte de la reparcel·lació.

Quan apareixen aquestes càrregues ens trobem davant d’un solar que procedeix d’un expedient de reparcel·lació, possiblement com a resultat de l’execució d’un pla parcial. I, com a conseqüència, perquè existeixi el solar com a tal, ha estat necessari fer unes obres d’urbanització i uns equipaments, que han estat abonats pel conjunt de propietaris del Pla.

Aquest tipus d’inscripcions es fan precisament per garantir que seran atesos aquests pagaments. El solar respon en cas de que el propietari no pagui les quotes corresponents de la junta de compensació i podria, arribat el cas, ser subhastat a fi d’atendre els pagaments.

Cal tenir també present que aquest deure és preferent a altres deutes que es facin constar sobre el solar en el Registre de Propietat.

Com a comprador del solar li recomano tres comprovacions:

  1. Que les obres d’urbanització han finalitzat completament.
  2. Que l’Ajuntament estigui d’acord a com s’han dut a terme.
  3. Que el venedor les hagi pagat íntegrament.

Fetes aquestes comprovacions, per aconseguir la cancel·lació de l’anotació registral, cal per un costat que l’Ajuntament acrediti que les obres d’urbanització han estat aprovades i acceptades i per un altre que la Junta de Compensació acrediti que s’han satisfet totes les quotes d’urbanització.