Si venc el pis amb mobles, pot afectar al comprador?


Vull vendre el meu pis amb tots els mobles i electrodomèstics instal·lats i el conjunt de tot, té un valor considerable. Pot afectar al comprador des d’un punt de vista fiscal?

Es dóna sovint, en el mercat immobiliari de segona mà, que el venedor vol vendre el pis o casa on viu, amb tots els mobles i electrodomèstics, ja que no pot utilitzarlos en el seu nou domicili. Evidentment aquest fet representa un augment en el preu a l’hora de la venda.

En una gran majoria de casos aquests temes no es consulten i passen absolutament desapercebuts, però si ens entretenim a estudiar-ho a fons de ben segur que ens podrem estalviar una quantitat de diners, que si bé no serà molt important, serà un estalvi que sempre ens ajudarà a rebaixar l’import del valor dels molts i elevats impostos, que graven sobre la compravenda d’un immoble.

Com fer-ho?
En primer lloc cal fer constar a l’escriptura de compravenda el valor de l’habitatge i el dels mobles de forma diferenciada, adjuntant-ne un inventari valorat.

Quin serà aquest estalvi?
Pel valor de l’habitatge liquidarem al tipus del 7% mentre que pel valor assignat als mobles es liquidarà al tipus del 4%.

Pot ocasionar-nos algun problema el fet de fer la doble liquidació?
Cap ni un, sempre que el valor assignat a l’habitatge sigui superior al valor cadastral multiplicat pel coeficient corrector de la població corresponent. Aquests són els valors considerats com a mínims per la Generalitat de Catalunya.