Representació de les parts

Suposem que vols formalitzar l’escriptura d’un contracte de compravenda, però has firmat el contracte d’arres amb un dels propietaris que diu actuar com a mandatari de la resta dels tituls. Podries tenir problemes?

Segons estableix l’Article 1259 Cc: «ningú pot contractar a nom d’un altre sense estar per aquest autoritzat o sense que tingui, per llei, la seva representació». I afegeix: «el contracte celebrat a nom d’un altre de qui no es tingui autorització o representació legal serà nul», sempre que no es ratifiqui per la persona representada. Per tant, si realment els altres propietaris no han intervingut en la formalització del contracte, pots reclamar la seva ratificació.

Això no vol dir que el contracte no sigui vàlid, ja que va ser concertat amb un dels propietaris que va actuar en nom seu, sense perjudici de les responsabilitats que es poden derivar, si la compravenda no es pot consumar per aquesta falta de representació.

En moltes ocasions, per problemes de desplaçament, no poden assistir tots els propietaris a la signatura de les arres. En aquest cas, es pot substituir la seva presència per un poder de representació atorgat davant de notari.