Hi ha obligació d’assumir el càrrec de president de comunitat de veïns?

Sóc nou propietari d’un pis i en una reunió on no hi vaig assistir, vaig ser nomenat president. Voldria saber si tinc l’obligació d’assumir el càrrec i, en aquest cas, quines són les meves responsabilitats i obligacions.

El càrrec és obligatori i gratuït, tot i que la junta pot prendre en consideració les al·legacions per motius d’excusa fonamentats. Es tracta d’una funció unipersonal, la durada és d’un any que s’entén prorrogat fins a la celebració de la junta ordinària següent al període per al qual va resultar designat .

Les funcions consisteixen en convocar i presidir les reunions de la junta de propietaris representar la comunitat judicial i extrajudicialment , elevar a públics els acords si escau , vetllar per la bona conservació i el bon funcionament dels elements i els serveis comuns i vetllar pel compliment dels deures dels propietaris dels titulars de la secretaria i l’administració.

De totes maneres si vostès tenen un administrador únicament la representació judicial és indelegable, ja que la resta de funcions les assumeix de facto l’administrador en nom seu.

Entrades recents

Deixa un comentari